Ako nainštalovať DNS s Bind a Webmin na Ubuntu 20.04

Ako prvé urobte update

sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y

Naištalujte závislosti na webadmin

sudo apt install software-properties-common apt-transport-https

Pridajte webadmin repozitáre

sudo wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add –
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"

Inštalácie webadmin

sudo apt install webmin

Skontrolujte, či všetko funguje správne

sudo systemctl status webmin

Nakonfigurujte firewall

sudo ufw allow 10000/tcp 
sudo ufw reload 
sudo ufw status

Choďte cez webový prehliadač v tvare https://X.X.X.X:10000

Prihlasovacie údaje sú systémové. Buď root, alebo užívateľa akého ste si vytvorili

naspäť