Asterisk na Debian 11

Urobte update a upgrade

sudo apt -y update && sudo apt upgrade -y

Nainštalujte Asterisk 18 LTS a jeho závyslosti

sudo apt -y install git vim curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev

Stiahnite a nainštalujte Asterisk 18 LTS

cd /usr/src/
sudo wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-18-current.tar.gz

Rozbalte súbory a zmeňte priečinky

sudo tar xvf asterisk-18-current.tar.gz

Vojdite do priečinka asterisk

cd asterisk-18*/

Stiahnite si knižnicu dekodéra mp3 zo zdroja pomocou príkazu

sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh

Výsledok bude vyzerať následovne

A  addons/mp3
A  addons/mp3/MPGLIB_README
A  addons/mp3/common.c
A  addons/mp3/huffman.h
A  addons/mp3/tabinit.c
A  addons/mp3/Makefile
A  addons/mp3/README
A  addons/mp3/decode_i386.c
A  addons/mp3/dct64_i386.c
A  addons/mp3/MPGLIB_TODO
A  addons/mp3/mpg123.h
A  addons/mp3/layer3.c
A  addons/mp3/mpglib.h
A  addons/mp3/decode_ntom.c
A  addons/mp3/interface.c
Exported revision 204.

Overte, či všeko zbehlo v poriadku

sudo contrib/scripts/install_prereq install

Potom vás system vyzve, aby ste dali predvoľbu krajiny. V mojom prípade, keďže žijem na slovensku je 421 a kliknite na OK

Keď to zbehne, mali by ste mať následovnú hlášku

#############################################
## install completed successfully
#############################################

Postavte Asterisk 18 LTS na Debian

sudo ./configure

Po úspešnej konfigurácií budete mať hlášku

Spustite príkaz a na pohyb používatle šípky a Enterom urobite výber možností, ktoré potrebujete.

sudo make menuselect

Zvolíte chan_00h323format_mp3

Teraz zvoľte možnosť Music and hold a zvolíme následovné možnosti znázornené na obrázku

Teraz kliknite na Extra Sound Packages

Teraz choďte do Applications a povoľte app_macro

Zvoľte Save and Exit

Spustite príkaz

sudo make

Nainštalujte Asterisk

sudo make install

Spustite

sudo make progdocs

Potom nakoniec použite nižšie uvedené príkazy na inštaláciu konfigurácie

sudo make samples
sudo make config
sudo ldconfig

Vytvorte Asterisk užívateľa a spustite asterisk

sudo groupadd asterisk
sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk

Povoľte užívatela

sudo vim /etc/default/asterisk

Odkomentujte následovné riadky

AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"

Uložte to príkazom :wq

Teraz je potrebné odkomentovať runuser a rungroup to urobíte následovne

sudo vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as

Znovu uložte :wq

Reštartujte Asterisk a povoľte nech sa spúšťa pri boote

sudo systemctl restart asterisk
sudo systemctl enable asterisk

Ovete, či funguje Asterisk

systemctl status asterisk

Overte konektivitu asterisk buď:

sudo asterisk -r
sudo asterisk -rvv

Inštalácia FreePBX

FreePBX je grafická nadstavba pre Asterisk

MariaDB

Nainštalujte maria DB a povolte, aby sa spúšťala pri boote

sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...
.....
Set root password? [Y/n] Y
New password: 
Re-enter new password: 
........
Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ......


Disallow root login remotely? [Y/n] Y

Remove test database and access to it? [Y/n] Y

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Nainštalujte Node.JS

sudo apt install curl dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
NODE_MAJOR=18
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
sudo apt update
sudo apt -y install gcc g++ make
sudo apt -y install nodejs

Nainštalujte Apache2

sudo apt -y install apache2
sudo cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sudo sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf

Vymažte defaultný index.html

sudo rm -f /var/www/html/index.html
sudo unlink /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Nainštalujte a nakonfigurujte PHP

sudo apt install -y lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common gnupg2

Pridajte Sury PPA repozitár

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list

Importujte kluč repozitára

wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | sudo apt-key add -

Odinštalujte verziu PHP

sudo apt remove php*

Nainštalujte PHP 7.4

sudo apt update
sudo apt install php7.4-{mysql,cli,common,imap,ldap,xml,fpm,curl,mbstring,zip,gd,gettext,xml,json}

Nainštalujte modul PHP

sudo apt install libapache2-mod-php7.4

Nastavte maximálnu veľkosť PHP súboru

sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.4/cli/php.ini

Zmeňte veľkostný limit

sudo sed -i 's/\(^memory_limit = \).*/\1256M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Nainštalujte FreePBX

sudo apt install sox mpg123 lame ffmpeg sqlite3 git unixodbc dirmngr postfix odbc-mariadb pkg-config libicu-dev

Zvoľte možnost internet connection

Nakonfigurujte ODBC

sudo tee /etc/odbcinst.ini<<EOF
[MySQL]
Description = ODBC for MySQL (MariaDB)
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmaodbc.so
FileUsage = 1
EOF

sudo tee /etc/odbc.ini<<EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database
Driver = MySQL
Server = localhost
Database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
Option = 3
EOF

Po dokončení vyššie uvedených konfigurácií je čas nainštalovať FreePBX 16. Spustite nižšie uvedené príkazy. Najprv si stiahnite archív FreePBX a rozbaľte ho.

cd /usr/src
sudo wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/7.4/freepbx-16.0-latest.tgz
sudo tar xfz freepbx-16.0-latest.tgz

Spustite script

cd freepbx
sudo systemctl stop asterisk
sudo ./start_asterisk start

Pripojte sa na databázu

sudo ./install -n --dbuser root --dbpass "yourpassword"

Nainštalujte Freepbx moduly

sudo fwconsole ma disablerepo commercial
sudo fwconsole ma installall
sudo fwconsole ma delete firewall
sudo fwconsole reload
sudo fwconsole restart

Povoľte aby sa Apache spúšťal automaticky

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

teraz pomocou príkazu zistite IP adresu, akú má Asterisk

ip a

Otvorte webový prehliadač a napíšte IP adresu servera v tvare X.X.X.X/admin

Vyplňte systémové údaje

Zvoľte systémový jazyk

V pravom hornom rohu klinite na Apply Config

Počkajte kým sa natiahne konfig

Potom uvidíte úvodnú obrazovku Asterisk. Môžete konfigurovať klapky prípadne SIP trunk.

Inštalácia Asterisk now na Oracle VirtualBox

 1. Asterisk Now si stiahnete cez https://www.asterisk.org/downloads/asterisknow/
 2. Keď ho naištalujete do Virtualbox je potrebné nastaviť 2 sieťové karty.
 3. Otvorte Setting

3. Zvoľte Network

Adapter 1 zvoľte na Bridge

Kliknite na Advanced a nastavte následovne

Adapter 2 nastavte následovne

Zapnite vyrtuálnu mašinu. Mali by ste byť v správnom IP rozsahu. Pomocou príkazu ip a nájdete správnu IP adresu

ip a

Overte pomocou ping, či srver naozaj funguje

Cez webový prehliadač sa pokúster pripojiť na daný server

Prípadne cez SSH

Distribúcia, ktorú používa Asterisknow je CentOS

pomocou príkazu uvedený nižšie si viete pozrieť distribúciu

cat /etc/os-release 

ASTERISK a konfigurácia SIP Trunk

Fayn.cz & ibasterisk.sk

Úvod

V tejto dokumentácií sa budeme zaoberať  inštaláciou Asterisk s nadstavbou FreePBX.  Jedná sa o to, že Asterisk nebeží pomocou GUI, (Graphical User Interface ), ale prostredníctvom terminálu, aby sa v tom užívatelia lepšie vedeli vyznať bol vytvorený FreePBX. (Nadstavba Asterisk, pomocou, ktorej viete konfigurovať klapky a telefónne čísla pomocou grafického rozhrania)

Na grafické rozhranie, ako je znázornené na obr.01  sa dostanete pomocou IP adresy. Záleží od distribúcie, môže sa vyskytnúť situácia, že za IP adresu budete musieť dať /admin. (X.X.X.X/admin)

Pri nastavovaní Klapiek  a telefónnych čísel na Asterisk budete potrebovať:

 • Nainštalovaný Asterisk, Vie Viacero metód:
 • Nainštalujete, ako prvé svoj obľúbený operačný systém Linux (Ubuntu, Debian atď.) na ňom nainštalujete Asterisk. Napríklad môžete skúsiť inštaláciu z linkov:

ASTERISK na UBUNTU

https://ibasterisk.sk/asterisk-16-s-freepbx-15-na-ubuntu-18-04/

ASTERISK na DEBIAN

https://ibasterisk.sk/instalacia-asterisk-16-na-debian-9-s-freepbx-15-2/

 • FreePBX Distro

Historický názov: Asterisk now

Na konfiguráciu Asterisk môžete použiť aj určené ISO už s plnou inštaláciou. Tú si môžete stiahnuť tu

https://www.freepbx.org/downloads/ Distribúcia je postavená na Fedore, distribúciu vyvinula firma Sangoma.

Konfigurácia klapiek

Prvý bod pri konfigurácií Asterisk, odporúčam, aby Vám fungovalo volanie v rámci lokálnej siete. To znamená, v rámci klapiek. Ľubovoľný rozsah v tvare XXX, XXXX, XXXXX. (100, 1000, 10000), tel. Tieto čísla budeme konfigurovať v ďalšom kroku.

Poznámka:

Dnešnú dobu sa hlavne využíva PJSIP, to je SIP, ale už s nadstavbou. Počúva na porte 5160, na rozdiel od SIP, ten počúva na porte 5060. Oba využívajú protokol UDP (User Datagram Protocol). Tak odporúčam Vám konfiguráciu PJSIP

Choďte do okna Applications:

Kliknite na tlačítko „Submit“

V tomto momente už máte vytvorenú prvú klapku s telefónnym číslom, teraz vytvorte podobným štýlom aj druhú klapku.

Teraz kliknite na „Apply Config“

Otestovanie, či funguje komunikácia:

Najlepšie, ako otestujete komunikáciu medzi klapkami je, že použijete aplikáciu Zoiper. Aplikácií je mnoho, no ostatné pri registrácií a nadviazaní spojenia, medzi dvoma klapkami, alebo číslami robia problémy.  

Aplikácií je mnoho:

 • Zoiper
 • Linphone
 • GS Wave
 • Calls
 • a iné

Konfigurácia SIP TRUNK

Typy SIP TRUNK:

 • Trunk bez IP s heslom (dinamický)
 • Trunk s IP a heslom, (statický)
 • Trunk s IP

Najčastejšie sa používa možnosť 1 a 3

Pomenujte SIP trunk napríklad fayn

Outgoing: Pomenujte SIP TRUNK najlepšie, tak, ako Vám SIP trunk vytvoril provider

Dopíšte do PEER Details :

username= (dodá provider)
type=friend
secret=  (heslo Vám dá provider)
host=   (IP adresu Vám pridelí provider)
insecure=no
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
disallow=all
allow=g729,alaw,ulaw
nat=force_rport,comedia
qualify=yes

Údaje username password a host Vám určuje poskytovateľ. 
Teraz kliknite na Submit
V ďalšom kroku kliknite na Incoming
Teraz vytvorte Incomig

Údaje username passwordhost Vám zadá poskytovateľ.

Teraz kliknite na Submit

V ďalšom kroku kliknite na Incoming

Teraz vytvorte Incomig

Tá sa píše v tvare username:password@provider

Napr.:

username:heslo (secret)@sipcz.fayn.cz

Teraz kliknite na submit a Apply Config

Ako otestujeme, či je SIP Trunk pripojený?

Napojte sa na server prostredníctvom  ssh, v tvare ssh root@Vaša IP

ssh root@192.168.X.X

Napíšte:

asterisk -r

Zobrazí sa Vám konzola Asterisk

Teraz, keď napíšete

sip show registry 

uvidíte, či máte SIP Trunk registrovaný

Ďalší príkaz, ako zistiť, či je SIP registrovaný

Sip show peers

Konfigurácia telefónnych čísel

Začnite s outbound. Len na skúšku, či je to v správnom v tvare 00421

V tomto momente budú fungovať prichádzajúce hovory. To znamená, že na čísla vo Vašej sieti sa dovolá užívateľ, ale naopak nie.

Nastavenie odchádzajúcich hovorov si ukážeme v ďalších krokoch

Odchádzajúce hovory

Napíšte X v tvare 10 čísel, XXXXXXXXXX

Uložte to a dajte Apply

Teraz kliknite na Connectivity a zvoľte možnosť Outboud Routes a Route Settings

Zvoľte trunk, ktorý ste vytvorili v mojom prípade „Fayn“

Klienti na mobilných telefónoch, alebo na počítač

Nemusíte používať iba tzv., hardvérový telefón, ale môžete si SIP klienta nainštalovať aj na mobilný telefón. Je ich mnoho, ale my odporúčame použiť Zoiper. Postup ako si nakonfigurovať SIP klienta na Zoiper nájdete nižšie:

SIP klient (Zoiper)

Úspešné registrovanie na Zoiper

Nakonfigurovaná klapka na mobilnom telefóne na aplikácií Zoiper

Skúste urobiť hovor:

 • Zo SIP klienta na mobil
 • Z mobilného telefónu na SIP klienta

Riešenie problémov:

Na Vašom routri, nastavte Port Forwarding na porty 5060 a 5010, jeden aj druhý používa Asterisk na komunikáciu. 5060 je SIP a 5160 PJSIP

FAYN – Špecialista na telekomunikačné riešenia

www.fayn.cz

Mám veľmi dobré skúsenosti so spoločnosťou FAYN.CZ. Veľmi dobrá spolupráca, bola s technikmi, keď bol nejaký problém s nastavením Asterisk-u, tak technici boli by som povedal, že až neštandardne ochotní. Ak si rozbiehate vlastnú telefónnu ústredňu, tak tohoto českého operátora odporúčam.

Výhody:

 • Veľká ochota
 • Bez viazanosti
 • Ceny veľmi dobré

Asterisk 16 s FreePBX 15 na Ubuntu 18.04

sudo apt update && sudo apt -y upgrade

Nainštaľujte Asterisk 16 PBX

sudo apt-get install git curl wget \
libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev \
subversion libsqlite3-dev build-essential \
libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev

Pridajte repozitáter

sudo add-apt-repository universe
sudo apt update
sudo apt install subversion

Stiahnite Asterisk 16 zdroje a naustaľujte závislosti

sudo apt policy asterisk

Stiahnite Asterisk 16

sudo su -
cd /usr/src/
curl -O http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz

Rozbaľte súbory

tar xvf asterisk-16-current.tar.gz

Choďte do priečinka

cd asterisk-16/*

V mojom prípade:

Teraz stiahnite MP3 dekodery

contrib/scripts/get_mp3_source.sh

Zaistite, aby boli vyriešené všetky závislosti:

contrib/scripts/install_prereq install

Napíšte kód 421, to je slovenská predvoľba

Postavte a naustaľujte Asterisk zo zdrojov

./configure
make menuselect

Zvoľte Save & Exit

Teraz urobené zmeny v konfigurácií uložte

make
make install
make samples
make config
ldconfig

Vytvorte užívateľa

groupadd asterisk
useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
usermod -aG audio,dialout asterisk
chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk

Nastavte Asterisk, ako defaultného užívateľa

vim /etc/default/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.

Reštartujte Asterisk

systemctl restart asterisk

Spustite Asterisk pri boote

systemctl enable asterisk
enable asterisk

Teraz nainštalujte freePBX

Ako prvé naištaľujte databázu

apt install mariadb-server

A teraz Apache

apt-get install apache2

Nastavte

cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf

Nainštalujte PHP

apt-get -y install wget libapache2-mod-php php php-{pear,cgi,common,curl,mbstring,gd,gettext,mysql,bcmath,zip,xml,imap,json,snmp,fpm}

Zmeňte PHP maximum file upload

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.2/cli/php.ini

Stiahnite FreePBX

cd /usr/src
sudo wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
sudo tar xfz freepbx-15.0-latest.tgz
sudo rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
cd freepbx
sudo ./start_asterisk start
sudo apt install nodejs
sudo ./install -n

Ak by ste mali nejaký problém, vyskúšajte

Unable to read /etc/asterisk/asterisk.conf or it was missing a directories section

Teraz urobte úpravu

vim /etc/asterisk/asterisk.conf
[directories](!) na [directories]

Zapíšte úpravu Apache

systemctl restart apache2
a2enmod rewrite

Teraz otvotr webový prehliadač a zadajte IP adresu servera v tvare X.X.X.X/admin

Problémy:

sudo apt-get install nodejs-dev node-gyp libssl1.0-dev
sudo apt-get install npm
fwconsole reload --verbose 
fwconsole ma install pm2
sudo apt-get install sox
fwconsole ma downloadinstall framework --force
fwconsole reload

Inštalácia Asterisk 16 na Debian 9 s FreePBX 15

ssh root@x.x.x.x

Zadajte svoje heslo

aby ste nemusel používať stále SUDO tak napíšte príkaz:

sudo -i

Urobte update a upgrade

apt update && sudo apt -y upgrade

Teraz nainštalujte balíčky, pre pobočkovú ústredňu

apt-get install git curl wget \
libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev \
subversion libsqlite3-dev build-essential \
libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev

Stiahnite Asterisk. Asterisk nie je dostupný z repozitárov, tak inštalácia bude pokračovať zo zdroja

apt policy asterisk

Stiahnite teraz Asterisk do lokálneho systému

cd /usr/src/
curl -O http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz

Extrahujte súbory

tar xvf asterisk-16-current.tar.gz
cd asterisk-16*/

Spustite príkaz a stiahnite si knižnicu dekodérov mp3

contrib/scripts/get_mp3_source.sh

Skontrolujte, či je všetko v poriadku, a napíšte telekomunikačný kód krajiny pre ktorú robíte ústredňu. Na Slovensku je to 421

contrib/scripts/install_prereq install

Po nainštalovaní všetkých balíkov pre pripravený zostaviť Asterisk zo zdrojového kódu. Spustite skript, ktorý je zodpovedný za všetky závislosti.

./configure

Riešenie problémov: Môže sa naskytnúť chybová hláška:

configure: *** Asterisk requires libjansson >= 2.11 and no system copy was found. configure: *** Please install the ‘libjansson’ development package or configure: *** use ‘./configure –with-jansson-bundled’
./configure --with-jansson-bundled
./install -n

Nastavte menu

make menuselect

Po dokončení uložte a ukončite inštaláciu

make
make install
make samples
make config
ldconfig

Vytvorte samostatného používateľa a skupinu na spustenie služieb s Asterisk a priraďte správne práva

groupadd asterisk
useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
usermod -aG audio,dialout asterisk
chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk

Nastavte Asterisk defaultného užívateľa na Asterisk. Môžete použiť nano, alebo vim textový editor. Vim musíte doinštalovať

apt-get install vim
vim /etc/default/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.

Reštartujte Asterisk

systemctl restart asterisk

Povoľte, aby sa Asterisk spúšťal pri boote

systemctl enable asterisk

Skontrolujte či služba beží

systemctl status asterisk.service 

Môže sa Vám objaviť hláška:

radcli: rc_read_config: rc_read_config: can't open /etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf: No such file or directory

Riešenie:

sed -i 's";\[radius\]"\[radius\]"g' /etc/asterisk/cdr.conf
sed -i 's";radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf"radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf"g' /etc/asterisk/cdr.conf
sed -i 's";radiuscfg => /usr/local/etc/radiusclient-ng/radiusclient.conf"radiuscfg => /etc/radcli/radiusclient.conf"g' /etc/asterisk/cel.conf

Reštartujte Asterisk

reboot

Nainštalujte FreePBX GUI rozhranie. Začneme s inštaláciou Mariadb server

apt install mariadb-server

Nainštalujte Apache

apt-get install apache2

Keď nainštalujete Apache, tak to môžete verifikovať, že zadáte IP adresu serveru na, ktorý ste inštalovali Asterisk.

Potom urobte nastavenia, ktoré sú popísane nižšie:

cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf

Nainštalujte PHP

apt-get -y install wget libapache2-mod-php php php-{pear,cgi,common,curl,mbstring,gd,gettext,mysql,bcmath,zip,xml,imap,json,snmp,fpm}

Zmeňte veľkosť upload-u v PHP

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.0/cli/php.ini
sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Stiahnite a nainštalujte FreePBX

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-15.0-latest.tgz
rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
apt install nodejs
./install -n

Pri ./install -n môže vypísať hlášku:

Checking if NodeJS is installed and we can get a version from it...sh: 1: node: not found
NodeJS 8 or higher is not installed. This is now a requirement

Riešenie:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Znovu napíšte príkaz

./install -n

Teraz, otvorte:

vim /etc/asterisk/asterisk.conf

A zmeňte [directories](!) na [directories]

Povoľte Apache a reštartujte ho:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Už sa len prihláste cez, webový prehliadač pomocou IP adresy X.X.X.X/admin

Dôležité pri výbere aplikácie je to, aby spĺňala tzv. push up aplikáciu. To znamená, že aj keď máte mobilný telefón zablokovaný, tak aplikácia ako náhle bude na ňu smerovaný hovor telefón sa aktivuje a Vy môžete telefonovať.

VoIP- Asterisk – konfigurácia krok za krokom

Úvod

Počas školy a školskej praxe som sa venoval problematike VoIP- telefonovanie cez internet. Praxoval som vo Vnete a vo firme ESET. Kde som sa radil aj s odborníkmi ohľadne tejto problematiky. Vo Vnete mali Asterisk a v ESET-e majú aj Asterisk a aj Cisco VoIP. Ešte som spoznal aj pár ľudí, ktorí robia v Benestre, venujú sa hlavne Asterisku. A mi hovorili, že majú Asterisk nastavený na Debiane.

Ja som sa v tejto mojej práci venoval ohľadne Asterisku a snažil som sa to implementovať na viacero platforiem. Všetky moje pokusy boli orientované na operačný systém Linux väčšinou Linux odvetvia Debian. Na Raspberry Pi som nainštaloval a nastavil distribúciu Asterisk a na virtuálnom servery a na servery, ktorý som mal na Vysokej škole FEI STU Asterisknow. Všetko je postavené na spomínanej verzii Debian. Skúšal som aj Linux Ubuntu, ale tam má Asterisk zastaralé repozitáre a treba to nahadzovať manuálne. Preto je lepšie inštalovať Asterisk priamo na hardvér určite sa vyhneme nežiadúcim problémom, ak chceme nastaviť ústredňu a mať tam veľa klientov.

Týmto by som si chcel aj uctiť pamiatku Iana Murdocka, ktorý Debian vytvoril a zomrel 30.12. 2015.

Pôvodný kód platformy Asterisk vytvoril Mark Spencer, ktorý je zakladateľom spoločnosti Digium. Spoločnosť Digium sponzoruje projekt Asterisk. Pôvodná verzia Asterisk vyšla v roku 2004, ktorá bola označovaná Asterisk 1.0, v roku 2005 vznikla nová verzia Asterisk 1.2.

Ohľadne projektu som si zaviedol do izby samostatný optický internet s verejnou IP adresou.

S prácou mi pomáhal Bc. Matej Hartmann a Martin Baďušek. Na prácu ma naviedol môj otec Ing. Prof. Ivan Baroňák. Po nastavení ústredne som pridelil mojich kamarátov na sieť, aby som otestoval či sieť funguje bez problémov. Mojimi testery boli Tomáš Žáček, Michal Vančo, Matej Vančo, Martin Baďušek, Milan Pavlík, Tereza Hrášková. Všetkým zúčastneným by som chcel týmto poďakovať.

1. VoIP

VoIP– Skratka VoIP označuje technológie prenosu hlasu internetovým protokolom. Technológia zabezpečuje prenos hlasu dátovou sieťou s prepájaním paketov. Podstata prenosu hlasu spočíva vo vzorkovaní signálu a jeho prevod do digitálnej formy (rôzne kodeky) a vytváranie IP paketov, ktoré sú pomocou transportných protokolov prenášané dátovou sieťou.

1.1  VoIP technológia má dané výhody

Nízka cena zariadení
Poskytovanie viacerých multimediálnych služieb
Umožňuje využívanie konferencií
Prenos dát súčasne s hlasovou prevádzkou
Spoplatňované sú len hovory do verejnej telekomunikačnej siete
Cenovo výhodné telefonovanie na veľké vzdialenosti

1.2  Nevýhoda

Nevýhodou je, musí byť stabilné internetové pripojenie, lebo inak je prenos slabý alebo žiadny. Hrozia výpadky

VoIP (Voice over Internet Protocol) je technológia, umožňujúca prenos digitalizovaného hlasu v tele paketov rodiny protokolov (UDP/TCP/IP) prostredníctvom počítačovej siete alebo iného média, prostredníctvom pre protokol IP. Využíva sa pre telefonovanie prostredníctvom internetu, intranetu alebo akéhokoľvek iného dátového spojenia. Nutnou podmienkou pre zrozumiteľné a spoľahlivé VoIP telefónne spojenie je zaistenie tzv. kvality služby, skrátene označované QsS.

QoS– je v informatike termín používaný pre rezerváciu a riadenie dátových tokov v telekomunikačných a počítačových sieťach, ktoré používajú prepojovanie paketov. Protokoly pre QoS sa snažia zaistiť vyhradenie a delenie dostupnej prenosovej kapacity, aby nedochádzalo zahlteniu siete k zníženiu kvality sieťových služieb.

2. SIP protokol

Protokol pre inicializáciu relácií je určený pre prenos signalizácie v internetovej telefónií. Normálne používa UDP port 5060, ale môže fungovať aj nad TCP/5060

2.1  Činnosť protokolu

 • Lokalizuje účastníka– nájdenie spojenia s koncovou stanicou
 • Zisťuje stav účastníka– zisťuje, či je účastník schopný reláciu naviazať(môže mať obsadené, presmerované atď.)
 • Zistenie možnosti účastníka– zistenie, aké sú možnosti účastníka (typ kodeku, maximálna prenosová rýchlosť audio/video)
 • Vlastné naviazanie spojenia– tu vstupuje do hry tiež protokol SDP, ktorý popisuje naviazané spojenie a odkazuje na RTP dátový tok (RTP- Real Time Protokol)
 • Riadenie prebiehajúceho spojenia– prípadné zmeny vlastností v priebehu relácie a činnosti spojenia s ich ukončovaním

2.2  Metódy protokolu

SIP je textovo orientovaný protokol a metódy (príkazy) sa v ňom píšu veľkými písmenami (podľa http, z ktorého vyšiel) Medzi základne metódy protokolu patrí:

 • REGISTER– registrácia účastníka na SIP Proxy serveru
 • INVITE– zahájenie komunikácie o plánovanej novej relácie
 • ACK– potvrdenie zahájenia relácie
 • CANCCEL– prerušenie zahajovanie relácie ešte pred jej nadviazaním
 • BYE– ukončenie prebiehajúcej relácie
 • OPTIONS– požiada o informácie o možnostiach volajúceho, bez toho aby sa zostavilo volanie

3. IP adresa

IP adresa je v informatike číslo, ktoré jednoznačne identifikuje sieťové rozhranie v počítačovej sieti, ktoré v súčasnej dobe je najrozšírenejšie verzie IPv4, ktorá používa 32bitové adresy zapísané dekadicky po jednotlivých oktetoch (ôsmich bitov), napríklad:

192.168.0.2.

Z dôvodu nedostatku IP adries je postupne nahradzovaný protokolom IPv6, ktorý, používa 128bitové IP adresy zapísané hexadecimálne, napríklad:

2001:db8:0:1234:0:567:8:1.

4. Asterisk na RASPBERRY Pi

4.1  Nahranie OS Systému na SD kartu

Ako prvé si nainštalujte program, ktorý je schopný nahrať Asterisk na SD kartu. Ja osobne používam program Win32 Disk Imager môžete si ho stiahnuť odtiaľto.

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Potom si stiahnite do počítača Asterisk na Raspberry Pi link na stiahnutie:

http://www.raspberry-asterisk.org/downloads/

4.2 Nahrajte Asterisk na SD kartu:

 1. Zasuňte SD kartu do čítačky na SD karty
 2. Zistite v priečinku „Tento počítač aké písmeno jednotky pridelil Vašej SD karte
1
 1. Otvorte program Win32 Disk Imager
 2. Vyberte periférne zariadenie POZOR NEPOMÝĽTE SI zariadenie, aby ste si nezmazali napr. USB kľúč alebo nejakú inú SD kartu, externý disk a podobne (ak si nie ste istý) radšej všetky periférie poodpádajte
2
 1. Zvoľte daný Image, ktorý chcete nahrať na SD kartu
3
 1. Keď vyberiete svoju distribúciu tak zvoľte možnosť Write
4
 1. Počkajte kým sa všetko zapíše bezpečne vysuňte kartu a dajte ho do svojho RASPBERRY Pi

4.3  Pokračujte na Raspberry Pi

 1. SD kartu vložte do Raspberry Pi
 2. Počkajte, kým sa spustí systém
 3. Po spustení systému v Raspberry Pi sa prihlásite prednastaveným menom a heslom.

Meno: root
Heslo: raspberry

 1. Zistite akú máte IP adresu Príkazom:

ifconfig

4.4 riešenie problémov:

Raspberry Pi musíte mať na sieti (ethernetový kábel)

Ak aj tak vám nefunguje sieť  skontrolujte kábel

Ak vám ukázal IP adresu ako napr. u mňa 192.168.1.83

To vám pridelil DHCP. IP adresa je dynamická a v našom prípade sa jedná o server, tak Vám ju odporúčam zmeniť za statickú.

Zadajte príkaz nano /etc/network/interfaces

Nastavený bude nasledovne

auto lo
iface lo inet loopback
eth
iface eth0 inet manual

allow_hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

allow-hotplug wlan1

iface wlan1 inet manual

wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

Verifikačný obrázok

verifikac.obr
 1. Zmenenie IP adresy z dynamickej na statickú adresu To urobíte nasledovne:

Musíte byť prihlásený do Raspberry Pi

Napíšte nano /etc/network/interfaces

Všetko to zmažte  a napíšete niečo podobné, ale s IP adresou akú Vám pridelil Váš DHCP. To je najlepšie riešenie lebo viete, že IP adresa, ktorú Vám pridelil DHCP je voľná

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.83
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1

uložíte to so stlačením CTRL+X a následne stačte Y

ctrl+x

Kontrola: overte príkazom ifconfig, či sa Vám IP zmenila. Alebo či máte Raspberry Pi na sieti. Najlepšie ping 8.8.8.8 (to je server Google),  ak je všetko v poriadku tak choďte za počítač.

Napíšte IP adresu Raspberry Pi do webového prehliadača. Môj prípad 192.168.1.83.

Ak prebehlo všetko v poriadku tak uvidíte takéto okno: 

asterisk

Riešenie problému:Ak vám nebude „pingať“ server napr.8.8.8.8 napíšte do terminálu ifdown eth0ifup eth0Ak to nepomohlo skúste reštartovať Raspberry PiZnovu po prihlásení zadajte príkaz ifconfig, už by sa Vám mala zmeniť IP adresa

4.4  Asterisk na verejnú sieť

Ak nechcete Raspberry Pi používať, iba na lokálnej sieti, ale  chcete ju „pustiť aj do svete“ tak budete potrebovať verejnú IP adresu, tak Vám odporúčam  zmeniť heslo na Raspberry Pi príkazom passwd. Systém si vypýta heslo a  zopakovanie hesla. Odporúčam Vám použiť dlhé heslo nie NBUSR123 :-). Verejnú IP adresu si viete vybaviť u svojho providera. (Poskytovateľ internetového pripojenia)

passwd

V Asterisk-u stačí zadať  passwd

Potom vás vyzve na nové heslo a overenie nového hesla.

Môžete heslo otestovať či vám funguje napíšte reboot a počkajte kým sa reštartuje potom vyskúšate nové heslo.

Ak nechcete mať viac ústredňu zapnutú vypnite ju príkazom shutdown -h now,

Ak si chcete natiahnuť nový update alebo upgrade na ústredňu napíšte príkazy apt-get update

apt-get upgrade Žiadnom prípade nepíšte príkaz rm  -rf  /* zmažete všetko 🙂

5. Pridelenie užívateľov

Tak keď už máme Asterisk na Raspberry Pi nastavený pustíme sa do pridelenia užívateľov. 1.      Zapnite si počítač alebo notebook (musí byť na rovnakej sieti ako máte Asterisk) 2.      Cez webový prehliadač sa pripojte na Asterisk. Pomocou IP adresy, ktorú Vám pridelil Router ak neviete IP adresu, tak na Raspberry Pi napíšte príkaz ifconfig a on Vám ukáže Vašu IP adresu

(Takto vyzerá úvodná stránka ASTERISKU)

uvod asterisk
 1. Kliknite hneď na prvú možnosť
asterisk1
 1. Prihláste sa kliknutím na FreePBX Administration
asterisk login
 1. Napíšte tam:

username: admin
password: admin

Keď sa úspešne prihlásite , úvodné okno vyzerá takto

asterisk index
 1. Choďte do možnosti Applications a tam zvoľte možnosť Extensions
asterisk extensions
 1. Zvoľte možnosť Change_SIP Extensions
asterisk sip
 1. Následne kliknite na možnosť Add New Chan_SIP Extension
asterisk klient
 1. Zobrazí sa Vám dialógové okno, kde vypíšte údaje klienta, ktorého chcete pripojiť
 2. Vypíšte to podľa toho príkladu (môžete použiť aj svoje tel. čísla)
klapky
 • User Extension (napr. 1011)
 • Display Name (Meno užívateľa Mama mobil)
 • Outbound CID (nepíšete nič)
 • Secret (heslo)

 1. Keď už máte všetko vyplnené, tak zvoľte možnosť Submit
mama klapka
 1. Zvoľte možnosť Submit
submit
 1. Keď pridelíte všetkých užívateľov kliknite na Apply Config

6. Mobilní SIP klienti

Pre konfiguráciu SIP klienta som si vybral LinPhone, ale na trhu je mnoho SIP klientov ako napríklad títo:

 • 3CXPhone (proAndroid, iOS)
 • CSipSimple (Android)
 • LinPhone (Linuxový telefon) (Android,iOS, Blackberry)
 • SipDroid (Android).
 • Zoiper IAX SIP VOIP Softphone
 • CSipSimple

7. Stiahnutie aplikácie Linphone

Teraz musíte zapnúť zariadenie, na ktoré chcete prideliť na Raspberry Pi. V mojom prípade som si zvolil ako prvé zariadenie mobilný telefón s Androidom. Na telefón som si nainštaloval aplikáciu Linphone z ich obchodu. Aplikácia je zadarmo. Takýchto aplikácií je veľa, ale táto sa mi zdala najlepšia.

Link na aplikáciu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.linphone&hl=en

8. Nastavenia klienta na Smartphone s OS Android:

Máte na výber 3 protokoly

 • UDP
 • TCP
 • TLS

9. Vysvetlenie protokolov

UDP

Je tzv. „nespoľahlivý“ protokol z balíka internetových protokolov. UDP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od TCP nezaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát.

Výhoda je rýchlejší od TCP

Nevýhoda je nespoľahlivý
Neodporúča sa nastavovať protokol napr. pri e-mailoch, alebo súboroch prenášané sieťou. Užívateľovi B by súbory alebo e-maily  prišli skreslené.

Odporúča sa protokol používať pri telefónnych ústrediach , videách prenos obrazu v reálnom čase RTP (Real Time Protocol).

TCP

Je tzv. „spoľahlivý“ protokol z balíka internetových protokolov. TCP protokol prenáša datagramy medzi počítačmi v sieti, ale na rozdiel od UDP zaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát.

Výhoda je že kontroluje pakety
Nevýhoda je pomalší

9.3  TLS

Umožňuje aplikáciám komunikovať po sieti spôsobom, ktorý zabraňuje odpočúvať či falšovaniu správ. Pomocou kryptografie poskytuje TLS svojím koncovým bodom autentizáciu a súkromiu pri komunikácií internetom.

10. Konfigurácia klienta Linphone

 1. Otvorte aplikáciu

Zobrazí sa Vám takáto ponuka

linphone1

Údaje vypíšte aké ste zvolili na Asterisku

 • USERNAME
 • PASSWORD
 • DOMAIN
 • DISPLAY NAME
 1. A na záver zvoľte protokol UDP
linphone2

11.               Nastavenie klienta na počítači (odskúšané na Linuxe Mint, Ubuntu  a na  Windows)

Nainštalujte si aplikáciu, keď na Linux Ubuntu alebo Linux Mint

Otvorte si terminál

Napíšte príkaz: sudo apt-get install linphone

Kliknite na Options

linuxlinphone14. A tam kliknite na možnosť Preferences

5. Kliknite na možnosť manager SIP acount

linuxlinphone26. Kliknite na možnosť Add

linuxlinphone3
7. Vypíšte
Your SIP identity: v tvare sip:1003@192.168.1.83
SIP Proxy address: sip:192.168.1.83

linuxlinphone4

8. Stlačte OK

9. Vyžiada si heslo aké ste mu zadali

linuxlinphone5

10. Stlačte Ok

11. A počkajte si na hlášku: „Registration on<sip:X.X.X.X>successful

linuxlinphone6

Riešenie problémov: Skontrolujte si čí máte konektivitu na IP adresu Raspberry Pi a nie default IP. Medzi nimi sa dokážete preklikávať ako je My current Identifity

12.               Nastavenie IP telefónu

Od firmy Telco

telco1

12.1             Vyznačené tlačidlá na konfiguráciu telefónu

telco2

12.2             Legenda:

Konfigurácia telefónu

telco3

Šípka dole

telco4

Šípka hore

telco5

Zrušenie funkcie krok späť

telco6

Priame nastavenie telefónu na sieť

 1. Ako prvé telefón pripojte do elektriky (ak nemáte Switch s PE) a pripojte ho káblom na router alebo Switch.
 2. Potom stlačte tlačidlo na nakonfigurovanie a nájdite možnosť 2. Configure
telco7
 1. Potom vás telefón vyzve na zadanie heslo zadajte 135
telco8
 1. Nájdite možnosť SIP
telco9
 1. Pridelenie čísla: V SIP-e nájdite možnosť Number a napíšte tam číslo, aké ste mu pridelili môj prípad 1010
telco10
telco11
 1. Nastavenie hesla: V ďalšom kroku nájdite možnosť Password a vypíšte heslo, aké ste mu pridelili
telco12
 1. Nastavenie proxy: Nájdite možnosť Proxy Addr Nastavte proxy teda IP adresu Vášho Raspberry Pi v mojom prípade 192.168.1.83
telco13
 1. Úspech ak ste všetko dobre nastavili telefón sa Vám zaregistruje a výsledok vyzerá takto:
telco14

13.               VPN

Teraz máte Asterisk nakonfigurovaný na lokálnu sieť. Čiže napríklad vo vašej firme, kde sú zariadenia pripojené na jednu spoločnú sieť alebo na WIFI. Môžu medzi sebou komunikovať. Ak by ste chceli volať do Vašej firmy z domu cez klienta VoIP potrebujete: Verejnú IP adresu od poskytovateľa internetu. A v rámci bezpečnosti odporúčam Vám vytvoriť VPN. (Virtual private Network).

13.1             Nastavenie VPN na Routri RT-C55U

 1. Zvoľte VPN v paneli
router1
 1. Vytvorte užívateľa menom a heslom
router2
 1. A zvoľte možnosť pridať
router3

13.2                     Riešenie problému s pripojením do VPN

Ja som mal problém s prenosom hlasu. V lokálnej sieti mi prenos hlasu fungoval normálne, ale ako náhle boli dvaja užívatelia pripojený cez VPN tak iba jeden dotyčného počul a druhý užívateľ nepočul v telefóne nič. Alebo, keď užívateľ A bol v lokálnej sieti a užívateľ B bol pripojený cez VPN-ku tak bol rovnaký problém.

Preto, ak budete robiť podobný projekt ako ja. Nemajte jedno konto na VPN, ale každému užívateľovi vytvorte vlastné konto.

13.3 Na telefóne s Androidom

Nainštalujte si aplikáciu zo Google Play OpenVPN

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.openvpn.openvpn&hl=en

 1. Otvorte aplikáciu
openvpn1

Nejakým spôsobom si musíte daný certifikát prekopírovať do telefónu

 1. Keď ho už budete mať v telefóne tak vpravo hore Tri bodky pod sebou na to ťuknite a zvoľte možnosť import.
openvpn2
openvpn3
 1. Vyberte si možnosť. Ja mam certifikát na SD karte v priečinku Download a názov je client.ovpn
openvpn4
 1. Vyplňte potom názov a heslo a pripojte sa.
openvpn5

13.4              Nastavenie VPN-ky na Windowse

Nainštalujte si aplikáciu aplikáciu si môžete stiahnuť odtiaľto

https://openvpn.net/index.php/download/58-open-source/downloads.html

Platný certifikát prekopírujete tam, kde ste naištalovali program OpenVPN. Väčšinou cesta

C:\Program Files\OpenVPN/config a tam ho iba vložíte.

winopn1
winopn2

A sem ho iba prekopírujete

winopn3

13.5             Pripojenie sa do VPN-ky vo Windows

 1. Spuste program
winopn1
 1. V pravom dolnom rohu nájdite takúto ikonku
winopn2
 1. Kliknite na ňu pravým tlačítkom a zvoľte možnosť connect
winopn3
 1. Vyzve vás to na prihlásenie. Prihláste sa a už môžete volať cez VPN. Zadajte svoje prihlasovacie údaje
winopn4

Teraz buď môžete prideľovať užívateľov na vašu telefónnu ústredňu. Alebo telefonovať z hocijakého miesta s prístupom na internet.

13.6             Nastavenie VPN-ky na Linuxe

Ak chcete nastaviť VPN klienta na Ubutu tak musíte zadať aj príkaz sudo ak sa jedna o distribúciu Kali Linux, tak to už ste automaticky prihlásený ako super užívateľ tzv. root.

Ja mám Linux Ubuntu tak jednoducho napíšte príkaz

Ako prvé musíte vedieť, kde sa daný certifikát nachádza. Ja ho mám medzi stiahnutými zložkami, takže cesta k súboru je nasledovná. home/ivan/stiahnuté/cient-vpn

 1. Ak si želáte vstúpiť do VPN-ky musíte napísať celý príkaz
sudo openvpn home/ivan/stiahnuté/cient-vpn
linuxopenvpn1
 1. Napíšte heslo na root
linuxopenvpn2
 1. Ak prebehlo všetko správne, tak program Vás vyzve, aby ste zadali užívateľské meno a heslo Napíšte užívateľské meno a heslo
linuxopenvpn3
 1. Úspešné prihlásenie
linuxopenvpn4

Teraz buď môžete prideľovať užívateľov na vašu telefónnu ústredňu odkiaľ chcete, nie iba z lokálnej siete, alebo môžete telefonovať.

14.               Topológia siete u mňa doma

topologia

15.               Zabezpečenie telefónnej ústredne

 1. Zvoľte možnosť settings
security1
 1. Advanced Settings
security2
 1. Nájdite možnosť Asterisk Manager a tam môžete zmeniť heslo a užívateľské meno
security3

16. Vzdialená konfigurácia telefónnej ústredne

V praxi sa Vám môže ľahko stať, že budete potrebovať na diaľku nastaviť niečo priamo na ústredni

Na Windows si potrebujete v takom prípade stiahnuť aplikáciu tzv. PuTTY.

PuTTY je klient protokolov SSH, Telnet, rlogin a holého TCP. Skôr bol dostupný iba pre Windows v súčasnosti je dostupný i pre rôzne Unixové platformy (tak i pre niekoľko iných platforiem ako neoficiálni port). Pôvodne ho napísal a vyvíjal Simon Tatham. PuTTY je slobodný software, šírený pod licencí MIT.

16.1             Vzdialené pripojenie na Windows

 • Aplikáciu si stiahnete na Windows odtiaľto

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

putty1

a hneď prvá možnosť

 1. Spuste program
putty2

2. Uistite, že ste pripojený na VPN-ku

3. Nechajte nastavený protokol SSH

4. Napíšte IP adresu Vašej ústredne

putty3

5.Prihláste sa

6. Po úspešnom nadviazaní komunikácie sa Vám ukáže takéto okno

putty4
 1. Zadajte svoje prihlasovacie údaje
 2. Po úspešnom prihlásení do ústredne sa Vám objaví takéto okno a môžete doinštalovať prípadne balíčky reštartovať ústrednú vypnúť ju a podobne.
putty5

16.2             Vzdialené prihlásenie na Linuxe

 • Na Linuxe iba napíšete príkaz sudo apt-get install putty ale nie je to nutné

Stačí Vám otvoriť terminál

 1. Prihláste sa do Vašej VPN
 2. Otvorte si nový terminál
 3. Napíšte
ssh root@192.168.1.83
linuxssh
 1. Systém Vás vyzve, aby ste sa prihlásili heslom a môžete veselo konfigurovať

18.               Použite skratky

SIP- Session Initiation Protocol (protokol pre inicializáciu relácií)

DHCP– Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamické pridelenie IP adries)

IP- Internet protokol

QoS- (Quality of Service)

UDP- User Datagram Protocol

TCP- Transmission Control Protocol

TLS- Transport Layer Security

VPN- Virtual Private Network (Virtuálna privátna sieť)

SSH- Secure Shell je v informatike označení pre program a zároveň pre zabezpečený komunikačný protokol v počítačových sieťach, ktoré používajú TCP/IP. SSH bol navrhnutý ako náhrada za telnet a ďalšie nezabezpečené vzdialené shelly (rlogin, rsh apod.)

19.               Použité príkazy

ifconfig- zistenie IP adresy

nano /etc/network/interfaces- príkaz resp. cesta na zmenenie statickej IP adresy na dynamickú a na opak

reboot- reštartovanie Linuxu

passwd– zmenenie hesla

ping- (Packet InterNet Groper) nástroj pre zistenie dostupnosti počítača (alebo sieťového zariadenia) a latencie v počítačovej sieti.

CTRL+X- uloženie nastavení

apt-get update- urobíte update OS 

apt-get upgrade- urobíte upgrade OS

rm  -rf  /*- zmazanie OS

shutdown -h now- vypnutie počítača

sudo apt-get install– príkaz na inštaláciu balíčkov „sudo“ znamená že sa prihlásite ako super užívateľ a nad Linuxom máte plné práva. Používa sa pri drvivých distribúciách Linuxu ako napr. Mint, Ubuntu, Elementary. Nevyužíva sa pri ústredniach Asterisku. Tam ste už prihlásený ako „root“ (čiže super užívateľ). 

sudo su– prihlásite sa ako super užívateľ,  dokým nezavriete terminál Používa sa pri drvivých distribúciách Linuxu ako napr. Mint, Ubuntu, Elementary. Nevyužíva sa pri ústredniach Asterisku. Tam ste už prihlásený ako „root“ (čiže super užívateľ).

auto eth0iface eth0 inet staticaddress 192.168.1.83netmask 255.255.255.0gateway 192.168.1.1 (Vzor statického nastavenia IP adresy)

auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet manual

allow_hotplug wlan0

iface wlan0 inet manual

wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

allow-hotplug wlan1

iface wlan1 inet manual

wpa-conft /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conft

(Vzor dynamického nastavenia IP adresy)

sudo openvpn home/ivan/stiahnuté/cient-vpn- je príkaz resp. cesta aby ste sa cez Linux dokázali pripojiť na svoju VPN-KU

ssh root@192.168.1.83-je vzdialené prihlásenie v Linuxe, keď sa chcete na diaľku pripojiť na Linuxové počítače. IP adresa je iba moja vzorová

Asterisk na MikroTik- Bez predošlých znalostí MikroTik


Na pripojenie sa na Router MikroTik, budete potrebovať Aplikáciu Winbox. Táto aplikácia sa dá stiahnuť. Exitujú 32 a 64 bitové verzie programu. Z vlastnej skúsenosti viem, že Winbox sa dá nainštalovať aj na Linux. Len prípade Linux, musíte mať nainštalovaný Wine.  (Wine je emulátor na Windows aplikácie)

Asterisk som robil Na Routri MikroTik, RB951Ui-2HnD

Špecifikácia:

 • LAN 5x 10/100 Mbit/s
 • Integrovaný WLAN
 • USB 1
 • Bezdrôtové normy 802.11b/g/n
 • Tx power 30 dBm
 • Zisk integrovanej antény 2,5 dBi
 • PoE INPUT (8-30V DC)-eth1, OUTPUT eth5-max. 500mA
 • Napájací konektor 8-30V DC
 • Rozmery 113 x 138 x 29 mm
 • CPU 600 MHz (AR9344)
 • Architektúra mipsbe
 • RAM 128 MB
 • Prevádzková teplota-20 ° až + 50 ° C
 • Operačný systém RouterOS

Ako prvé si musíte nastaviť sieť, aby Vám router komunikoval so svetom. V tomto prípade použijeme „Quick Set“. Do budúcna neodporúčam používať, z dôvodu, že tento nástroj Vás nenaučí nastavovať siete, ale na toto cvičenie postačí:

Príklad mojej nastavenej siete:

Overte, či komunikuje router so svetom otvorte si  terminál vo WinBoxe je pomenovaný, ako „New Terminal“

Napíšte: ping 8.8.8.8 alebo ako v mojom prípade ping ibasterisk.sk

Teraz musíte stiahnuť openwrt. To prevediete, cez terminál pomocou príkazu

tool fetch url=http://ms1.nserver.us/openwrt.wk.cz/kamikaze/openwrt-mr-mips-rootfs-18961.tar.gz

Vo Files si môžete pozrieť, či sa stiahol.

Teraz choďte, do MetaROUTER a zvoľte tam Import Image

Nastavte interface

 A Memory Size zvoľte 64

Teraz zvoľte Start

Keď sa všetko importovalo, tak kliknite na to pravým tlačítkom a zvoľte možnosť Console

Začnite so zadaním hesla:

passwd
vi /etc/config/network

Konfigurácia:

config interface loopback
    option ifname  lo
    option proto  static
    option ipaddr  127.0.0.1
    option netmask 255.0.0.0

config interface lan
    option ifname  	eth0
    option proto  	static
    option ipaddr  	192.168.1.190
    option netmask 	255.255.255.0
    option gateway 	192.168.1.1
    option dns   	8.8.8.8 

wq!

wq je príkaz na uloženie

/etc/init.d/network enable
/etc/init.d/network restart

Otestujte, či funguje ping

ping mikrotik.com
opkg update
opkg install asterisk18 asterisk18-codec-alaw asterisk18-chan-iax2 asterisk-gui

/etc/init.d/asterisk enable
/etc/init.d/asterisk start

Keď je všetko v poriadku, tak môžete ísť na webový prehliadač a

prihlasovacie meno: admin

heslo: ast-owrt

Znovu sa prihláste urobí update

SIP klienti na mobilné telefóny: Veľmi dobré skúsenosti mám so:

Zoiper

Calls – SIP VoIP Softphone

Linphone

Porovnanie SIP klientov:

Hlavný rozdiel medzi platenými a tzv. Free licenciami je taký, že keď máte platenú licenciu, môžete mať viac SIP klientov. Keď máte free licenciu, tak môžete mať, len jeden SIP účet.

Čo sa týka z minulosti lepšie na tom je Zoiper a Calls – SIP VoIP Softphone. Keď som robil na verejnej IP adrese telefónne ústredne, len tieto 2 aplikácie sa mohli napojiť na takýto spôsob sieťového riešenia. Linphone to nepodporoval. Ďalšia výhoda hlavne aplikácie Zoiper, je tá, že funguje aplikácia pushup. Pushup je funkcia aplikácie, že aj keď telefón máte v k ľudovom režime, telefón sa zobudí a môžete uskutočniť hovor.