Docker – Rockat.chat

Urobre update a upgrade

sudo apt update
sudo apt upgrade

Je potrebné stiahnúť docker-compose2

sudo curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.9.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose2

Zmeňte práva užívateľovi

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose2

Môžete si overiť verziu docker-compose

sudo docker-compose2 –version

Vytvorte priečinok

mkdir rocketchat

Teraz choďte do priečinka rocketchat

cd rocketchat

teraz stiahnite súbor z github

curl -L https://raw.githubusercontent.com/RocketChat/Docker.Official.Image/master/compose.yml -o docker-compose.yml

Otvorte si cez textový editor docker-compose.yml a urobte úpravy

nano docker-compose.yml

Zmeňte

services:                                                                                                                  │
 rocketchat:                                                                                                                │
  image: registry.rocket.chat/rocketchat/rocket.chat:${RELEASE:-latest}

Na

services:                                                                                                                  │
 rocketchat:                                                                                                                │
  image: registry.rocket.chat/rocketchat/rocket.chat

Teraz v tomto dokumente zmeňte ROOT_URL

ROOT_URL: ${ROOT_URL:-http://localhost:${HOST_PORT:-3000}}

Na IP a Port príklad konfigurácie

ROOT_URL: ${ROOT_URL:-http://10.10.8.17:${HOST_PORT:-8000}}

A ešte

ports:                                                                                                                 │
   - "${BIND_IP:-0.0.0.0}:${HOST_PORT:-3000}:${PORT:-3000}"

Na daný port 8000

ports:                                                                                                                 │
   - "${BIND_IP:-0.0.0.0}:${HOST_PORT:-8000}:${PORT:-3000}"

Teraz konfiguráciu uložte

Pre overenie môžete pozrieť, či sa docker spustí

docker-compose2 up

Mala by sa Vám spustiť služba

Teraz, aby sa Vám automaticky spúšťala služba tak, vytvorte priečinok napr. rocketchat.service

nano /etc/systemd/system/rocketchat.service
[Unit]
Description=rocketchat
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart= /usr/local/bin/docker-compose2 -f /root/rocketchat/docker-compose.yml up -d
Restart=always
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Konfiguráciu uložte

Docker – Wikijs

Ako prvé pre istotu urobte update a pgrade

apt update 
apt upgrade

Nainštalujeme dockercompose

apt install docker docker-compose

Vytvorte priečinok napr. wikijs

mkdir wikijs

Vojdite do priečinka wikijs

cd wikijs

prostredníctvom textového editora nano, vi, vim vytvoríme dokument v danom priečinku vo wikijs. Napr cez nano

nano docker-compose.yml

Vložte tam tento text

version: "3"
services:

 db:
  image: postgres:11-alpine
  environment:
   POSTGRES_DB: wiki
   POSTGRES_PASSWORD: wikijsrocks
   POSTGRES_USER: wikijs
  logging:
   driver: "none"
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - db-data:/var/lib/postgresql/data

 wiki:
  image: ghcr.io/requarks/wiki:2
  depends_on:
   - db
  environment:
   DB_TYPE: postgres
   DB_HOST: db
   DB_PORT: 5432
   DB_USER: wikijs
   DB_PASS: wikijsrocks
   DB_NAME: wiki
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "80:3000"

volumes:
 db-data:

Pozn.: momentálne je v txt urobený user wikijs, heslo a databáza je definované wikijsrocks, ak nechcete mať tieto parametrom tak si to zmeňte. Port 3000 portforwarding je v rámci docru, čiže ak chceme ísť z inej siete na daný server zadávame to v tvare X.X.X.X:80

Na test spustite daný docker či funguje

docker-compose up

Keď zadáte IP adresu serververa do webového prehliadača v tvare http://X.X.X.X , tak Vám nabehne wikijs

Spustiť, by sa mal, ako náhle danú službu zavriete, ctrl+ C, tak službu zastavíte.

Tento problém vyriešite s tým, že vytvoríte narp. dokument v tvare wiki.service

nano /etc/systemd/system/wiki.service

Do neho skopírujte a doplňte

[Unit]
Description=Wiki.js
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart= /usr/bin/docker-compose -f /root/wikijs/docker-compose.yml up -d
Restart=always
# Consider creating a dedicated user for Wiki.js here:
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Daný dokument uložte

A danú službu spustite priamo pri boote

systemctl start wiki.service
systemctl enable wiki.service

Dodatočné príkazy

S príkazom up aplikáciu spustime

docker-compose.yml up

S príkazom aplikáciu zastavíme

docker-compose.yml down

Urobte update novej verzie prostredníctvom týchto krokov a príkazom docker-compose.yml up

 1. Zastavte službu
 2. Urobte update
 3. Spustite službu
docker-compose.yml down
docker-compose pull
docker-compose.yml up