Vytvorenie bootovacieho SSD/HDD na Rasberry Pi 4

 1. Spustite, alebo nainštalujte program Raspberry Pi Imager (najnovšia verzia je v1.7.5)
 2. Po spustení Zvoľte možnosť Mosc utility images

Teraz zvoľte BootLoader

Zvoľte USB Boot

Urobte zápis na daný disk

Teraz SD kartu vložte do Raspberry a zapnite. Keď sa Vám objavý zelená obrazovka, tak Raspbnerry môžete vypnúť.

Teraz pripojte svoj Hard Disk a nechajte naištalovať Váš vybraný OS na Hard disk. Po úspešnom nahratí OS, (ak ste tak ešte neurobili), tak vyberte SD kartu a pripojte HDD/SSD pomocou USB k Rasberry.

Úspešné spustenie OS z HDD/SSD disku

Pripojenie KODI na WIFI

Ako pripojiť klienta KODI na multimediálne centrum nájdete v tomto externom článku

https://netvel.sk/kodi-multimedialny-server/

V tomto článku si ukážeme, ako pripojiť KODI na WIFI

 1. Po nabootovaní KODI na Raspbery pi je potrebné zariadenie pripojiť na internet, buď wifi, alebo ethernet. Tu napojíme zariadenie na WIFI. Kliknite na ikonku LibreELEC

2. Nájdite Pripojenia

3. A nájdite si v zozname svoje WIFI internetové pripojenie

Inštalácia a konfigurácia E-mail servera na Debian 10/11, Ubuntu 22.04, Raspberry

Keď to chcete inštalovať na Ubuntu Server, použite Ubuntu Server 22.04. Na 22.10 skript na inštaláciu iRedmail nefunguje.

Inštaláciu je dokonca možné urobiť aj na Rasberry Zero 2W, pi 2, pi 3, pi 4 a pi 400

Ak si budete, chcieť naištalovať mailový server na Rasberry pi, tak na stiahnutie a inštaláciu OS použite Rasberry Pi imager, ten viete stiahnúť odtiaľ to.

https://www.raspberrypi.com/software/

Po nainštalovaní zvoľte CHOOSE OS

Zvoľte Other general-purpose OS

Kliknite na Ubuntu

V ponuke nájdite Ubuntu Server 22.04 LTS (64 bit)

Zvoľte CHOOSE STORAGE

Vyberte SD kartu z ponuky

Kliknite na WRITE

Počkajte, kým sa nainštaluje OS a môžete začať konfigurovať.

Úvod

V tomto článku sa naučíme, ako nakonfigurovať E-mail server

Budeťe potrebovať:

 • Doménu
 • Hosting
 • A napríklad VPS server (Virtual private server)

Konfigurácia DNS server

Vyplňte:

 • Názov
 • TTL
 • IP adresu

Ako prvé vytvorte DNS záznamy

Zvoľte A záznam

A záznam určuje, na akú IP adresu bude doména nasmerovaná. Pomocou nastavenia A záznamu možno tiež vytvoriť doménu tretieho rádu k už existujúcej doméne.

MX záznam

Je možné, že Vás server vyzve, že to bude funkčné až o 24 hodín. Nie to nie je pravda, bude funkčná okamžite

Inštalácia a konfigurácia emailového serveru

Urobte aktualizáciu

apt update
apt upgrade

Urobte konfiguráciu hostname

hostnamectl set-hostname mail.Vaša-doména.sk

Upravte príkaz pomocou textového editoru

nano /etc/hosts
127.0.0.1    mail.vaša-doména.sk localhost

Uložte to

Teraz skontrolujte, či sa zmenil hostname

hostname -f

Stiahnite najnovšiu verziu iRedMail. Najnovšiu verziu viete stiahnuť odtiaľto

https://www.iredmail.org/download.html

wget https://github.com/iredmail/iRedMail/archive/refs/tags/1.6.2.tar.gz

Rozbaľte archívne súbory

tar xvf 1.6.2.tar.gz

Teraz choďte do priečinka

cd iRedMail-1.6.2

Pridajte práva do iRedMail.sh script

chmod +x iRedMail.sh

Spustite script

bash iRedMail.sh

Hlavné loginy:

Roundcube webmail: https://mail.ibasterisk.sk/mail
netdata: https://mail.ibasterisk.sk/netdata
web admin panel: https://mail.ibasterisk.sk/iredadmin

Reštartujte server

shutdown -r now

Od tohto kroku môžete navštíviť, svoj emailový server:

Tento link slúži pre administrátorov:

https://Vaša-doména/iredadmin/

Môže sa Vám stať, že Vám server nepripustí k serveru z dôvodu, že máte neplatný certifikát. Nižšie je popis generovanie certifikátu

Emailová pošta pre užívateľov je:

https://mail.Vaša-domena.sk/mail

Vytvorte certifikát

Ak nenastavíte certifikáty, tak Vám webový prehliadač nemusí umožniť prístup na Váš emailový server

apt install certbot
certbot certonly --webroot --agree-tos --email you@example.com -d mail.your-domain.com -w /var/www/html/

V mojom prípade

certbot certonly --webroot --agree-tos --email postmaster@ibasterisk.sk -d mail.ibasterisk.sk -w /var/www/html/

Keď sa vás spýta, či chcete dostávať komunikáciu z EFF, môžete zvoliť Nie.

Upravte ssl.conf

nano /etc/nginx/sites-enabled/00-default-ssl.conf

Môžete skontrolovať

nginx -t

Keď vám prebehne test v poriadku reštartujte nginx

systemctl reload nginx

Spustite príkaz na získanie TLS certifikátu. Nahraďte text pre aktuálne nastavenie

certbot certonly –webroot –agree-tos –email you@example.com -d mail.your-domain.com -w /var/www/html/

Po získaní certifikátu pokračujte v konfigurácií Nginx web serveru:

nano /etc/nginx/templates/ssl.tmpl

nájdite 2 riadky

ssl_certificate /etc/ssl/certs/iRedMail.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/iRedMail.key;

Tie nahraďte

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/privkey.pem;

Uložte to

Skontrolujte, či je to v poriadku

nginx -t
systemctl reload nginx

Naištaľujte TLS certifikát v Postfix a Dovecot

nano /etc/postfix/main.cf

Teraz nájdite riadky 95,96,97

smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/iRedMail.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/iRedMail.crt
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/iRedMail.crt

tie nahraďte:

smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/privkey.pem
smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/cert.pem
smtpd_tls_CAfile = /etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/chain.pem

Teraz to uložte a reštartujte postfix

systemctl reload postfix

Teraz nájdite 2 riadky 47,48

nano /etc/dovecot/dovecot.conf
ssl_cert = </etc/ssl/certs/iRedMail.crt
ssl_key = </etc/ssl/private/iRedMail.key

Tie nahraďte:

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/mail.your-domain.com/privkey.pem

Reštartujte Dovecort

systemctl reload dovecot

Výsledok

Vytvorte užívateľa

V tomto linku vytvárate užívateľa, či je to administrátor alebo užívateľ, podľa toho má práva. Užívatelia sa vytvárajú cez webový prehliadač

https://mail.vaša-doména.sk/iredadmin

Ak si budete chcieť nastaviť, mail na mailovom klientovy, tak postup nájdete v tomto článku

https://ibasterisk.sk/aktualizacia-novo-nastavenych-udajov-na-thunderbird-klienta/

Neodosielanie emailov  na server GMAIL

Momentálne viete odosielať email v rámci svojho servera. (Viete ich odosielať prakticky všade), ale niektoré servery, ako napríklad GMAIL vám môže emaily „hádzať“ do spamu. Vyriešite to tzv. revíznym záznamom. Ten Vám buď vytvorí Váš poskytovateľ, alebo si ho viete vytvoriť aj Sám.

Reverzný záznam (SPF Record)

Ako som postupoval pri vytvorení reverzného záznamu:

Keďže, svoj emailový server mám vytvorený na VPS a ten mám v prenájme od firmy forpsi Cloud môj prvý krok bol urobenie reverzného záznamu na ich servery. Postup ako vytvoriť reverzný záznam majú krásne zdokumentovaný tu:

https://kb.forpsicloud.cz/cz/computing/verejna-ip-adresa/nastaveni-reverzniho-dns-zaznamu-na-verejne-ip-adrese.aspx

Čo sa týka úpravy upozorní Vás, že sa zmeny prejavia do 48 hodín. Poskytovateľ sa týmto krokom chráni. Reálne to prejde to hodiny.

Druhá časť reverzného záznamu

Moju doménu a hosting mám na Active24

Ako prvé musíte nastaviť A záznam

A záznam

A záznam určuje, na akú IP adresu bude doména nasmerovaná. Pomocou nastavenia A záznamu možno tiež vytvoriť doménu tretieho rádu k už existujúcej doméne.

MX záznam

Určuje mailserver, na ktorý budú smerovať e-maily zaslané na zvolenú doménu. Vždy sa udáva doménový názov servera. Ak máte iba jeho IP adresu, nastavte ju najprv ako A záznam a ten potom vyplňte tu do poľa Mailserver.

TXT záznam

TXT záznamy umožňujú vložiť do DNS záznamu ľubovoľný text. Text môže byť dlhý maximálne 255 znakov. Využíva sa napríklad pre podpis odoslaných emailov (DKIM, SPF).

X.X.X.X zmeňte na vašu IP adresu

v=spf1 mx ip4:X.X.X.X ~all

Teraz vytvorte ďalší reverzný záznam tzv. _dmarc

v=DMARC1; p=none; pct=100; rua=mailto:dmarc@ibasterisk.sk

Teraz vytvorte MX záznam. Názov bude @ a názov Maiserver názov Vašej domény. V mojom prípade mail.ibasterisk.sk

Teraz vygenerujte, kľúč. Ten sa Vám vygeneruje pomocou príkazu

amavisd-new showkeys

Po spustení príkazu sa Vám vygeneruje, reťazec (toto je príklad)

v=DKIM1; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApaaeJMTUoXgU5O3SC1rTRT8OtY+qaDdktbkqa+IMmUAGC1vreDwH0n7ULm3WSYwhJYG+WwUJS7x5/2R2frbicfuM2SdoKfeBcRLyqC0XG49hC8LfLgNie4mXiVzOby83Ue82hWxM4cT4mbks5rmqncnJtuvBYK2E0jC8duz5qQXPT/EldBWtWs702GQJVDb8b5TyeAbob5LseAZ3rJ75MmfXl9s22cTN02kAmCBDEf27/3wmH56ywlJVUmMFYxcvXVFtLcj2pNgPojfVsuKbmv/1B++WaEuq+lI2KWivTRTr+5PkZimHOmx601bSDlODDnBsBHcSFkn7wf2jVsMXLQIDAQAB

Kopírujte kľúč bez úvodzoviek a bez zátvoriek musí to byť v jednom riadku. Názov dkim_domainkey

Po uložení zadajte príkaz, či sa Vám verejný kľúč zhoduje s DNS záznamami

sudo amavisd-new testkeys

Keď to máte hotové, musíte nejaký čas počkať. Zhruba hodinu, kým sa prejavia zmeny.

Ďalší test:

Ak chcete skontrolovať, či sa váš záznam SPF šíri na verejný internet, môžete použiť pomôcku dig na vašom počítači so systémom Linux, ako je uvedené nižšie:

dig mail.ibasterisk.sk txt
dig ibasterisk.sk txt

Test, či Vám funguje MX záznam

Vysvetlenia

 • @ do poľa názvu, ktorý bude predstavovať názov hlavnej domény.
 • v=spf1 označuje, že ide o záznam SPF a verzia je SPF1.
 • mx znamená, že všetci hostitelia uvedení v záznamoch MX môžu odosielať e-maily pre vašu doménu a všetci ostatní hostitelia sú zakázaní.
 • ~all znamená, že e-maily z vašej domény by mali pochádzať iba z hostiteľov uvedených v zázname SPF. E-maily od iných hostiteľov budú označené, ako sfalšované.
 • A Záznam určuje, na akú IP adresu bude doména nasmerovaná. Pomocou nastavení a záznamu možno vytvoriť doménu tretieho rádu už existujúcu doméne.
 • AAAA záznam určuje, akou adresu IPv6 bude doména nasmerovaná. Tu sa pre presmerovanie použije záznam alebo AAAA záznam rozhoduje o nastavení internetových prehliadačov.
 • CAA Definuje politiku vystavení SSL/TLS certifikátu na zvolenú doménu. Ovplyvňuje certifikačnú autoritu, ktorú možno vystaviť pre vyplnenú doménu certifikátu SSL/TLS.
 • CNAME slúži k presmerovaniu subdomény na inú doménu. Názov CNAME musí byť vždy vyplnený. Alias ​​sa zadáva vo forme celého názvu domény (napr. mail.ibasterisk.sk).
 • MX Určuje mailserver, na, ktorý budú smerovať e-maily zaslané na túto doménu. Vždy sa použije celý doménový názov serveru. Ak máte iba jeho IP adresu, nastavte najprv, ako záznam a jeho doménový názov potom vyplňte pole Mailserver.
 • NS Nastavuje sa nameserver pre konkrétnu subdoménu. Z určeného menného serveru je určené správanie subdomény. Ostatné záznamy DNS sú naďalej brány z nastavení nameserverov na menej.
 • SRV Pomocou SRV záznamov je možné nájsť server obsluhujúcej vybranú službu v cieľovej doméne. Zvyčajne sú používané vo spojení so štandardizovanými protokolmi, ako sú XMPP, SIP alebo LDAP.
 • SSHFP Pri použití technológie DNSSEC môžete využívať záznam typu SSHFP pre ukladanie otlačkov verejných kľúčov pre protokol SSH (nemusíte potom overovať otlačok kľúča ručne pri prvom spojení).
 • TLSA Pri použití technológie DNSSEC môžete využívať záznam typu TLSA pre ukladanie certifikátov SSL použitých na menej.
 • TXT stačí vložiť do DNS ľubovoľný text. Text môže byť dlhý maximálne 255 znakov. Používa sa napríklad pre podpis odoslaných emailov (DKIM, SPF).

Na firewalle je potrebné otvoriť porty

 • 443 HTTPS
 • 80 HTTP
 • 25 SMTP – protokol, určený na prenos správ medzi odosielateľom a prijmateľom. Užívateľ môže kedy koľvek pristupovať priamo na server.
 • 22 SSH – SSH, hlavne určený na pripojenie sa k serveru prostredníctvom putty, alebo iného programu, ktorý podporuje pripjenie cez SSH.
 • 143 IMAP – je protokol pre vzdialený prístup k e-mailovej schránke, rpstredníctvom e-mailoveho klienta (Outlook, Thunderbird, Blue mail)
 • 587 – je predvolený port na odosielanie správ

Astra Linux na Raspberry Pi 4

Astra Linux je ruský, operačný systém vyvinutý pre potreby Ozbrojených síl Ruskej federácie a spravodajských služieb. Poskytuje pokročilú ochranu dát až po úroveň „prísne tajné“ na ruskej stupnici utajovaných informácií.

Ako ho nainštalovať na Raspberry Pi 4?

Ja osobne rád používam Softvér Raspberry Pi Imager v1.4

Keď ho nainštalujete a spustíte ho, tak úvodné okno OS bude vyzerať takto:

Kliknite na CHOOSE OS a vyberte možnosť Use custom

Vyberte SD, kde sa má zapísať a kliknite na WRITE

Počkajte kým nabootuje.

Prihlasovacie údaje sú:

 • meno: administrator
 • heslo: admin

Po prihlásení zistíte, že operačný systém je v ruskom jazyku (v azbuke)

Na zmenenie do Angličtiny použite príkaz

sudo nano /etc/default/locale

a zmeňte riadok z pôvodného na:

LANG=En_en.UTF-8

Uložte to

A reštartuje operačný systém

reboot

Vytvorenie zálohy už z existujúce OS na Raspberry Pi

Je mnoho spôsobov, ako vytvoriť zálohu operačného systému. Mne sa osvedčil  Win32 Disk Imager Win32 Disk Imager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Spustite program

Vyberte cestu, kde sa to má uložiť.  Ja som si zvolil C:\ a dopíšte ako to popísať Napríklad raspbian.iso a kliknite na „Read“. Prípona iso pretože tie sa najlepšie klonujú.

Po dokončení je už hotové iso, ktoré môžete nahrať na ďalšie SD karty. Najlepšie je použiť rovnaké SD karty. Napríklad z 8 Gb kartu na 8 GB kartu

Otestujte, či funguje

Obrázok znázorňuje preklenovanie SD karty, na ktorom som rozchodil už pred klonovaním VPN Wireguard otestoval som a funguje

Vytvorenie Kiosk na Raspberry Pi

Kiosk, alebo spustenie webovej stránky pri boote s operačným systémom

Pripojte sa cez SSH na dané Raspberry Pi

Choďte do priečinka

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

Napíšte tam lokalitu, ktorú chcete, aby sa automaticky načítala. Napr. www.ibasterisk.sk

@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@xscreensaver -no-splash
/usr/bin/chromium-browser --kiosk --disable-restore-session-state https://ibasterisk.sk

Samozrejme, že môžete použiť aj inú webovú lokalitu, nie len moju stránku 🙂

Teraz reštartujte Raspberry Pi a mala, by sa Vám načítať web stránka

reboot

Wireguard na Raspberry

WireGuard
https://www.computerhope.com/jargon/w/wireguard.htm

Spustite script:

curl -L https://install.pivpn.io | bash

Teraz poďte podľa sprievodcu:

Zvoľte WireGuard

Zvoľte si port ja som nechal preddefinovaný port

Potvrďte konfiguráciu

Zvoľte CloudFlare

Zvoľte vašu verejnú IP adresu

Teraz Vám bude vygenerovaný kľuč

Po vygenerovaní kľúča reštartujte Raspberry Pi

Vytvorte profil pomocou

sudo pivpn add

Je možnosť vytvoriť profil aj bez QR kódu. S tým, že stiahnete daný profil zo serveru pomocou príkazu

scp pi@X.X.X.X:/home/pi/configs/Názov profilu.conf .\Desktop\

pi preddefinovaný username

.\Desktop je miesto, kde chcete profil uložiť

Ďalší spôsob, ako si uložiť daný profil je, že pôjdete do priečinka configs

cd /pi/configs

napíšte ls

a príkazom cat si vypíšete profil

Ďalším spôsob je vygenerovanie QR kódu

Pomocou príkazu pivpn -qr a názov profilu

pivpn -qr

Arkádový automat ARCADE 101

Arkádový Automat manuál na poskaldanie nájdete tu:

https://ibasterisk.sk/wp-content/uploads/2021/01/Arcade-101-1P_Assembly_en.pdf

Sú k dispozícií 2 distribúcie na hranie Retro Game:

 • Retropie
 • RecalBox

Mne sa osvedčil hlavne Retropie:

Mám osvedčené hranie aj pre dvoch online.

Hry, treba dávať do učitých priečinkov:

Pomocou FTP klienta sa pripojíte na Retropie. Napríklad môžete zvoliť FileZilla

Stiahnite hru napr., Ako ja Contra

/home/pi/RetroPie/roms/nes

A sem hru skopírujete, nemusíte rozbalovať rar. S kamarátom sme zistili, že softvér vie čítať aj rar 🙂

Roznehané hry:

Vianočný stromček na Raspberry Pi

Ako prvé urobte urobte update

sudo apt-get update

Začnite s tým, že stiahnete xmas tree súbor

wget https://bit.ly/2Lr9CT3 -O tree.py

Teraz urobte skúšku, či funguje stromček s príkazom nižšie. Mal by sa rozsvietiť celý na bielo

python3 tree.py

Keď používate operačný systém Raspbian desktop, tak nepotrebujete doinštalovať ostatné súčasti. Ale ak používate Raspbian lite, tak musíte doinštalovať python3-gpiozero

sudo apt install python3-gpiozero

Teraz pomocou nano vytvorte nejaký súbor, je jedno, ako ho pomenujete napríklad ale na konci musíte zadať .py

nano farby.py

Teraz dopíšte do neho napríklad moju konfiguráciu farieb:

from tree import RGBXmasTree
from time import sleep
from colorzero import Color

tree = RGBXmasTree()

colors = [Color('red'), Color('green'), Color('blue'), Color('purple'), Color('yellow')] # add more if you like

try:
  while True:
    for color in colors:
      tree.color = color
      sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
  tree.close()

Spustíte ho

python3 farby.py

Zabbix na Raspberry

Tento manuál je pre Raspberry Pi 3 a 4. Pôvodne som h oskúšal na Raspberry PI 2. Fungovalo to tiež, len dlhšie trval jedne proces. Na Raspberry Pi 2 to netrvalo 5 minút, ale vyše 4 hodín, kým zbehlo importovanie schém a dát. V tomto manuály budeme inštalovať Zabbix 4.0

Nainštalujte Zabbix server, frontend a agenta

sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/raspbian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo apt update
sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Resetnite root heslo pre databázu

sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>  (to je na Vás)
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Vytvorte databázu

sudo mysql -uroot -p'rootDBpass'
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbixDBpass';
mysql> quit;

Importujte schému a data. Tento krok na Raspberry pi 3 trvá cca 5 minút.

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p'zabbixDBpass' zabbix

Teraz do sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf zapíšte heslo do databázy. V tomto manuály zabbixDBpass

DBPassword=zabbixDBpass

Reštartujte Zabbix server a agenta

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent 
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent

Keď sa uspešne nainštaloval a nakonfiguroval. Choďte ce zwebový prehliadač na Zabbix server v tvare X.X.X.X. A mali by ste vidieť Apache2 Debian:

Teraz nastavte časové pásmo

sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

Reštartujte Apache web server a povoľte mu, aby sa Zabbix spúšťal pri boote

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2

Teraz nastavte práva pre web

sudo find /usr/share/zabbix -type f -exec chmod 664 {} \; 
sudo find /usr/share/zabbix -type d -exec chmod 775 {} \;

Teraz na webovom prehliadači otvorte web stránku v tvare X.X.X.X/zabbix

Môžete skontrolovať, či Vám všetko funguje

Ak ste postupovali podľa tohoto manuálu, tak použite heslo: zabbixDBpass

V ďalšom kroku zvoľte iba „Next Step“

Továrenské prihlásenie nado Zabbix je:

 • Meno: Admin
 • Heslo: zabbix

Už len kozmetická úprava:

Keď pôjdete do Administration>>General môžete zmeniť tému

Nextcloud na Raspberry Pi 4

Zo zdroja z ktorého som inštaloval NextCloud odporúčali použiť Raspberry Pi 2 alebo Pi 3. žiadne z týchto som nemal voľne a jediné, ktoré som mal voľné bolo Raspberry pi 4. Ale neodradilo ma to a rozhodol som sa to skúsiť. Do pozornosti dávam aj originálny článok ohľadne Inštalácie NextCloudu na Raspberry pi

Okrem Raspberry Pi budete potrebovať SD kartu minimálne 8 GB a stiahnutý Operačný systém Raspbian Buster. Ja sťahujem vždy „Raspbian Buster with desktop and recommended software“. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Inštalácia Apache a PHP

Keď chceme Nextcloud spustiť na Raspberry Pi, ako prvé musíme naištalovať a nastaviť Apache a PHP.

Inštalácia Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apache2

Inštalácia PHP

sudo apt-get install php7.3 php7.3-gd sqlite php7.3-sqlite3 php7.3-curl php7.3-zip php7.3-xml php7.3-mbstring

Reštart Apache

sudo service apache2 restart 

Inštalácia Nextcloud

Presuňme sa do adresára html

cd /var/www/html

Teraz stiahneme a rozbalíme nasledujúcim príkazom najnovšiu verziu Nextcloud

curl https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.3.tar.bz2 | sudo tar -jxv

Teraz vytvoríme adresár data. V tomto adresáry bdue fungovať Nextcloud

sudo mkdir -p /var/www/html/nextcloud/data

V tomto kroku dáte užívateľom a skupine nad celým priečinkom Nextcloud a všetkým užívateľom v ňom.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/

Prideľte správne povolenia

sudo chmod 750 /var/www/html/nextcloud/data

Teraz sa prihláste cez webový prehliadač na Nextcloud. To urobíte pomocou webového prehliadača a napíšte ako cestu IP adresu napr.

192.168.1.20/nextcloud

Výtvore užívateľa akého chcete používať a heslo. Napríklad Môj snímok pracovnej plochy:

Časť na prenos z SD karty

Keď je Nextcloud nainštalovaný, môžeme teraz urobiť nastavenia aby bol zabezpečenejší a pooužitelnejší. Jednou z prvých vecí, ktorú by sme mali urobiť, je presunúť dátový adresár, aby neexistoval v našom webovom rozhraní.

sudo mkdir -p /var/nextcloud
sudo mv -v /var/www/html/nextcloud/data /var/nextcloud/data
cd /var/www/html/nextcloud/config

Teraz môžeme skopírovať konfiguračný súbor a vytvoriť backup

sudo cp -p config.php config.php.bk

Zmeníme nasledujúce hodnoty. Na zmenu ja osobne používam Vim, ale je možné ešte použiť nano, alebo vi.

'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
na
'datadirectory' => '/var/nextcloud/data',

Teraz ho môžete uložiť

Zvýšenie maximálnej veľkosti nahrávania NextCloud

sudo vim /etc/php/7.3/apache2/php.ini

Teraz nájdite a nahraďte riadky

post_max_size = 8M
upload_max_filesize = 2M

na

post_max_size = 1024M
upload_max_filesize = 1024M

Teraz to môžete uložiť

Reštartujte Apache

sudo service apache2 restart

Vytvorte povolenie na prepísanie .htaccess

sudo vim /etc/apache2/apache2.conf
sudo vim /etc/apache2/apache2.conf
<Directory /var/www/>    
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

na

<Directory /var/www/>    
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

Môžete to uložiť

sudo service apache2 restart

Kali Linux na Raspberry Pi 4

Kali Linux je z rodiny Debian. Tento operačný systém je vytvorený hlavne pre analýzu siete a penetračné testy. Kali linux má v sebe niekoľko nástrojov, ktoré slúžia napríklad na prelomenie WIFI siete a podobne. Obsahuje radu aj niekoľko nástrojov, ktoré nenájdete v inej distribúcií. Dá sa nainštalovať na stolové počítače a notebooky. Ako vyšlo najnovšie Raspberry pi 4, tak sa dá nainštalovať aj na tento mikropočítač.

Operačný systém si viete stiahnuť odtiaľto.

https://www.offensive-security.com/kali-linux-arm-images/

keď neviete ako, tak tu je manuál na vytvorenie bootovacej SD karty https://ibasterisk.sk/?p=1128

Prvé prihlásenie:

užívateľské meno: root

heslo je: toor

Ja osobne som zvolil kolonku choose default settings.

Raspberry otočenie obrazovky

Ak ste si zakúpili na Raspberry displej „7“ aj s krabičkou. Určite budete mať problém s tým, že treba otočiť obrazovku. Nezúfajte nieje to nič zložité treba napísať 2 príkazy na otočenie. Ale čo by to bol článok, iba o dvoch príkazoch. Pôjdebeme krok po kroku, ako zapojiť displej budeto na foto. Ak by ste mali problém kľudne ma môžete kontaktovať.

V balení nájdete kábliky. Vezmite čierny a červený. Červený je plus (živý) a čierny mínus (uzemnenie).

https://pi4j.com/1.2/images/j8header-2b.png

Keď ste to už zapojili našróbujte všetko do kopy. Nezabudnite už zasunúť SD kartu. V opačnom prípade všetko budete musiet vyšróbovať.

Keď Vám systém načíta. Podľa všetkého ho budete mať „dolu hlavou“. Môžete použit nano vim, alebo vi. Je to na Vás, aký textový editor máte radi. Príkaz som napísal pod „Enable Audio….“

Ako prvé nainštaľujte:

sudo apt update
sudo apt install --reinstall libraspberrypi0 libraspberrypi-{bin,dev,doc} raspberrypi-bootloader

Cez terminál napíšte:

nano /boot/config.txt
lcd_rotate=2 

uložte to

reboot 

Výsledok po reštarte je, že sa Vám úspešne otočí obrazovka.

Inštalácia OwnCloud 10 na Raspberry Pi

Čo je vlastne Cloud?

Cloud je externé úložisko v sieti. Za účelom je neprísť o dáta. Je veľa poskytovateľov tejto služby. Microsoft má Cloud One Drive. Ten je už od Windows 7 automaticky naištalovaný do operačných systémov Windows. Google má Google Drive. Ďalším takým „hráčom“ je Cloud od spoločnosti Samsung Drop Box. Za zmienku stojí aj Cloud Mega sync. Poskytovatelia sa odlišujú od seba s rôznymi funkciami, alebo kapacitou.

 • One Drive ponúka zdarma kapacitu 7 Gb.
 • Google Drive ponúka zdarma kapacitu 15 Gb.
 • Drop Box ponúka zdarma kapacitu 2 Gb.
 • Mega sync ponúka zdarma kapacitu 50 Gb.

V tomto článku sa budeme venovať konfigurácií vlastného dátového úložiska, vrámci svojej lokálnej sieti. Budeme inštalovať a konfigurovať OwnCloud 10 na raspberry Pi.

OwnCloud som nainštaloval a nakonfiguroval na operačný systém Raspbian. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Povolenie SSH na Raspberry Pi

Využitie SSH je napríklad, keď k serveru, alebo k Raspberry nemáme pripojený monitor, alebo pristupujeme k danému serveru na diaľku.

 • Na počítači napíšte lokálnu IP adresu zariadenia cez putty, cmd, alebo ja používam Linuxový príkazový riadok vo Windows 10.
 • Keď to máte nastavené, tak otvorte si terminál a pozrite sa, akú ste IP adresu ste dostali. IP zistíte pomocou príkazu:
  •  ifconfig

Príkaz ifconfig sa používa ešte na starších verziách Linuxu nahrádza ho nový

ip addr

Inštalácia Apache2

Ďalším krokom, bude naištalovať apache2

apt-get install apache2

Keď teraz pôjdete cez webový prehliadač a napíšete tam IP adresu Raspberry Pi. (192.168.1.158), mali by ste vidieť takýto výstup:

Riešenie problémov:

Ak Vám náhodou nenabehne apache cez, webový prehliadač. tak skúste ho spustiť príkazmi:

systemctl start apache
systemctl enable apache2
apt-get install -y apache2 mariadb-server

Stiahnutie Owncloud 10

Teraz stiahnite Owncloud 10 package:

 cd /tmp 
 wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.10.tar.bz2 

Rozbaľte súbory a zmeny pravidiel

tar -xvf owncloud-10.0.10.tar.bz2
chown -R www-data:www-data owncloud

Teraz potrebujete premiestniť owncloud súbory. Urobíte to následným príkazom:

mv owncloud /var/www/html/

Teraz choďte preč z priečinka:

 cd

Vytvorte nový konfiguračný súbor etc/apache2/sitese-available

(možete použiť nano alebo Váš obľúbený textový editor)

sudo nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

napíšte do neho:

Alias /owncloud "/var/www/html/owncloud/"
<Directory /var/www/html/owncloud/>
 Options +FollowSymlinks
 AllowOverride All
<IfModule mod_dav.c>
 Dav off
 </IfModule>
SetEnv HOME /var/www/html/owncloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/owncloud
</Directory>

Uložte to

Vytvorte symbolický link:

ln -s /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/owncloud.conf

Pridajte apache konfiguráciu:

To uskutočníte pomocou príkazov na povolenie modulov:

Možnože Vás systém vyzve, aby ste reštartovali apache2

systemctl restart apache2 
a2enmod headers
systemctl restart apache2
a2enmod env
a2enmod dir
a2enmod mime

Vytvorenie MySQL databázy a užívateľa:

 mysql -u root -p 

V tomto kroku Vás systém vyzve, aby ste vytvorili heslo a verifikáciu hesla. To je na Vás aké zvolíte:

Teraz vytvorte databázu:

create database owncloud;

Výstup:

Teraz vytvorte užívateľa:

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '12345'; 
flush privileges;
exit,

riešenie problémov:

apt-get install php

Jednoducho treba prejsť na staršiu verziu PHP. Napríklad PHP2, alebo niečo s čím to je kompatibilné:

Nainštalujte PHP 7.2

sudo apt-get install php7.2 php7.2-cli php7.2-common

Nájdite a nainštalujte špecifické PHP 7.2 rozšírenia:

sudo apt-get search php7.2
sudo apt-get install php7.2-curl php7.2-gd php7.2-json php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-zip
php -v

Zakážeme pôvodné php. V našom prípade 7.3

a2dismod php7.3

Systém Vás vyzve k reštartu:

systemctl restart apache2

Povolíme PHP 7.2

a2enmod php7.2

A znovu treba reštartovať

systemctl restart apache2

Tento krok sme robili už vyššie, ale tak pre istotu ho sem ešte raz napíšem:

Musíte modifokovať subor phpinfo.php. Môžete buď cez vim, vi alebo nano.

nano /var/www/html/phpinfo.php
<?php phpinfo(); ?>

Uložte to.

Teraz, choďte cez webový prehliadač IP adresa/owncloud. Napr 192.168.1.158/owncloud

Keď vypíšete všetky údaje, tak to potvrďte a potom sa užívateľským menom a heslom prihláste

V našom prípade:

Create an admin account

 • user: ibasterisk
 • a heslo ake ste si zvolili
 • databáza: owncloud
 • heslo: 12345
 • user: owncloud

Stiahnutie klienta do mobilného telefónu:

Mám skúsenosť s Andoid:

Jedna aplikácia je free a druha je za poplatok

Aplikáciu Zadarmo nájdete tu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owncloud.android&hl=en

platenú aplikáciu nájdete tu:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owncloud.android&hl=en

Keď ju máte naištalovanu, tak program sa Vás vyzve aby ste sa prihláslili. V mojom prípade to je IP adresa. 192.168.1.158/owncloud

a už iba zadajte meno a heslo.

Inštalácia Asterisk na Raspberry Pi

Asterisk je VoIP, čiže telefonovanie cez internet. Je založený na open-cource platforme. Asterisk si viete rozbehnúť aj na serveroch, ale v tomto článku sa budeme venovať inštalácií a konfigurácií Asterisku na Raspberry a na lokálnej sieti. Taká rozšírenejšia konfigurácia Asterisku je zdokumentovaná v tomto článku:

https://ibasterisk.sk/wp-content/uploads/2016/10/asterisk.pdf

Táto dokumentácia je z roku 2017 a kroky sa zmenili, tak som sa rozhodol, že aktualizujem dokumentáciu a trošku aj skrátim.

OS ako nahrať na SD kartu nájdete tu:

Aktuálnu verziu Asterisk viete stiahnuť odtiaľto:

Asterisk stiahnete od tiaľto

 • Po zapojení už SSH máte povolené.
 • Pripojte k Raspberry klávesnicu
 • Prihlásite sa pomocou, predvolených prihlasovacích údajov
 • Meno: root
 • Heslo: raspberry
 • IP adresu Raspberry zistíte pomocou ip addr
 • Pripojte sa pomocou iného počítača, cez webový prehliadač na Raspberry v sieti. Príklad 192.168.1.13
 • Vypíšte:
 •  užívateľské meno
 • Heslo
 • Potvrďte heslo
 • A e-mailovú adresu
 • Kliknite na Create Account
 • Po úspešnom nastavení sa v ďalšom kroku prihláste pomcoou FreePBX Administration
 • Vyberte systémové nastavenia
 • Kliknite na Submit
 • Pri prvom nastavení kliknite na Apply Config
 • Keď chcete vytvoriť užívateľov, to sa robí v sekcií Applications a Extension
 • Vypíšte Užívateľa podľa vzoru. Môžete použiť aj iné klapky, ako mám ja. Aby ste mohli komunikovať navzájom s nejakým iným užívateľom, tak potrebujete minimálne vytvoriť dvoch užívateľov.
 • Keď máte všetko hotové, tak Kliknite na Submit
 • Keď vytvoríte Tak musíte kliknúť na Apply Config
 • Užívateľ je hotový a môžete vytvárať ostatných

Inštalácia WordPress na Rasperry Pi

Tento článok, je zameraný na inštaláciu a konfiguráciu WordPress na Raspberry Pi.

Wordress je jedna z platforiem redakčných systémov na tvorbu web stránok. (CMS Content managment system) Má širokú komunitu. Tvorba web stránky, pozostáva z inštalácie pluginov. (sú platené, ale sú aj zadarmo). Môžete programovať v zdrojom kóde, ale nie je to potrebné.

V tomto článku si ukážeme, ako sa inštaluje WordPress na Raspberry Pi.

Nainštalujte na SD kartu Raspbian

Povolenie SSH na Raspberry Pi

 • Využitie SSH je napríklad, keď k serveru, alebo k Raspberry nemáme pripojený monitor, alebo pristupujeme k danému serveru na diaľku.
 • Na počítači napíšte lokálnu IP adresu zariadenia cez putty, cmd, alebo ja používam Linuxový príkazový riadok vo Windows 10.
 • Keď to máte nastavené, tak otvorte si terminál a pozrite sa, akú ste IP adresu ste dostali. IP zistíte pomocou príkazu:

ifconfig

 • Príkaz ifconfig sa používa ešte na starších verziách Linuxu nahrádza ho nový

ip addr

V tvare ssh pi@a vaša IP adresa. X.X.X.X

ssh pi@192.168.1.158

Terminál Vás vyzve, či sa naozaj chcete prihlásiť napíšte:

yes

Teraz napíšte heslo na Raspberry PI, aké ste si zvolili

Začneme s tým, že aktualizujeme repozitáre:

apt-get update
apt-get upgrade

Inštalácia MySQL on Raspberry Pi

apt-get install mariadb-server

Stlačte enter alebo napíšte Y

Inštalácia Apoache Web servera

apt-get isntall apache2

Keď to zbehne mali by ste cez webový prehliadač vidieť výstup

Po dokončení by ste mali skontrolovať, či PHP pracuje. Choďte na adresár html:

cd /var/www/html/

Vymažte index.html

rm index.html

Na webovom prehliadači budete mať nejaký takýto výstup:

Teraz vytvorte nový súbor, ktorý bude nazvaný index.php. Buď môžete použiť vim alebo nano. (nano je na Raspberry predvolený)

vim index.php

Do neho napíšte:

 <?php echo "hello world"; ?> 
 <?php echo date('Y-m-d H:i:s'); ?> 
 <?php phpinfo(); ?> 

Reštartujte službu:

service apache2 restart

Nie je to extra potrebné, ja to používam pre istotu. Apache sa spustí automatický po inštalácií a PHP má na to modul, takže ak ste nemenili konfiguráciu Apachu

Teraz by ste mali vidieť PHP info

Az na to ze ti na tom obrazku chyba vystup tych prvych dvoch PHP co mas vyssie. Toto je len phpinfo.

Inštalácia MySQL

Prvotná konfigurácia  MySQL

mysql_secure_instalation

Ak si chcete pozrieť, akú verziu MySQL máte tak to urobíte príkazom:

mysql --version

Teraz napíšte:

sudo mysql -u root -p
create database wordpress;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; 
exit

Tento príkaz je pridelenie root oprávnenia na celú databázu. Z bezpečnostných dôvodov, to nie je dobre. Preto si treba vytvoriť samostatného užívateľa, len na WordPress databázu.

Napríklad:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';

Databázu: wordpress

Heslo k databáze: Je na Vás

Inštalácia WordPress

Pred inštaláciou WordPress musíme, ako prvé vymazať index.php

To urobíme príkazmi

cd /var/www/html/
sudo rm *

Stiahneme WordPress:

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Súbory musíme po stiahnutí rozbaliť. To urobíme príkazom

tar xzf latest.tar.gz

Teraz musíte premiestniť WordPressové súbory

mv wordpress/* .

Predtým, ako budete pokračovať, zlikvidujte stiahnutý súbor a adresár wordpress:

rm- rf wordpress latest.tar.gz

Ďalej nastavte používateľa Apache ako vlastníka adresára:

chown -R www-data:www-data .

Takto vytvoríme vlastníka a skupinu

Do webového prehliadača napíšte IP adresu Raspberry a vyberte jazyk, aký má WordPress použiť.

Vypíšte názov databázy

Používateľské meno a heslo

Kliknite na zaslať

Vypíšte údaje, aké ste napísali do databázy:

A zvoľte možnosť zaslať

Teraz vypíšte:

 • názov stránky
 • Používateľské meno
 • heslo
 • e-mail

Vytvorenie bootovacieho USB alebo SD karty

Bootovacie SD karty slúžia hlavne na prácu s Raspberry Pi a podobnými mikropočítačmi. Orange Pi, PINE A64 a podobne. Po nahratí OS (operačného systému) len zavediete SD kartu do mikropočítača a systém sa spustí. Má aj využitie na vytvorenie bootovacích systémov aj pre normálne počítače. Tento manuál je určený aj pre mikropočítače aj desktopy a servery. Môžete nahrať ľubovoľný operačný systém, či už Windows alebo Linux.

 1. Stiahnite OS

2. Spustíte program v mojom prípade Win32

3. Vyberte distribúciu, ktorú chcete nahrať na SD kartu

4. Stlačte a kliknite na Write

Linux

Rocket.chat na Ubuntu 18.04
HumHub na Linux Ubuntu 18.04
OSTicket na Ubuntu 18.04
Inštalácia Asterisk 16 na Debian 9 s FreePBX 15
Inštalácia Keepass na Linux Mint
JOOMLA na Debian 9
Inštalácia GLPI na Debian 10
Inštalácia wiki na Debian 9
Keď sa neviete pripojiť na SSH Raspberry
Zabbix
VoIP- Asterisk, konfigurácia krok za krokom
Asterisk – nadstavba FREEPBX
Cisco Packet Tracer
Inštalácia Wine na Linux Mint 19.1