Zabbix monitoring portu

Kliknite do Hosts a vyhľadajte daný server

Rozkliknite ho a kliknite na Items

Kliknite na Create Item

Vypíšeme údaje:

 • Name: port
 • Type Zabbix Agent
 • Key je vela možností v tomto prípade chceme monitorovať port a IP
 • net.tcp.port[<172.28.79.16>,22]
 • Host Interface názov_daného_servera: 10050

Zakliknite Enabled

A teraz na add

Úspešné pridanie portu na monitoring

Teraz kliknite na Triggers

 • Kliknite create trigger
 • Vypíšte názov
 • Kliknite na information >> kkliknite na Add

Pridajte Items, ktorý ste vytvorili. V našom prípade to je port_22

Teraz kliknite na Warrning, zakliknite Allow manual close

Už len klinite na Add

Choďte na hlavný dashboard a počkajte cca 30 sekúnd trigger sa objaví.

Zabbix Agent na Windows

Stiahnite Agenta z tejto stránky

Download Zabbix agents

Vhodné je použiť agenta v takej verzií v akej máte Zabbix Server

Príklad konfigurácie

Kliknite na Download

Keď je stiahnutý

Spustite inštaláciu kliknite Next

Súhlaste s licenciou

V tomto kroku kliknite iba na Next

Teraz vypíšte:

 • Host name zariadenia
 • IP dresa, Zabbix Servera
 • Port agenta sa nemení
 • Server proxy
 • Server or Proxy for active checks: Zadajte IP adresu zabbix servera

Po inštalácii kliknite na Finish

Povoľte Agenta, ešte vo Firewalle

Choďte do ovládacieho panela

Kliknite na Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Kliknite na Allow another app…

Pri Path, kliknite na Browse…

Podľa toho, či máte 32 bitový OS, alebo 64 zvoľte Program Files a nájdite Zabbix Agent

Zvoľte zabbix_agentd a kliknite na Open

Potom kliknite na Add

Nájdite zabbix_agentd.exe a kliknite na public a potom Len na OK

Pridanie hosta na Zabbix Serveri

Kliknite na Configuration a tam nájdite Hosts

Kliknite na Create Host

Kliknite na Hosts

Napíšte názov servera a Visible name, odporúčam nazov servera a vyberte v groups do akej skupiny bude patriť. Agent je IP adresa daného servera

Teraz choďte do Monitoring a zvoľte Maps

Kliknite na Edit map

Kliknite na Add

Kliknite na Select

Vyberieme správnu Host groups

Klikneme na server, ktorý chceme pridať do mapy

Vypíšeme:

 • Hosts
 • Label
 • Typ

Klikneme na Apply

A následne na Update

Zabbix agent na Debian 10

 1. Je vhodné používať Zabbix agenta, aký máte Zabbix server. V mojom prípade to je 5.0
 2. Ako prvé je potrebné naištalovať Zabbix agenta na danom servery a nakonfigurovať. Ako prvé musíte pridať repozitár
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-1+debian11_all.deb
dpkg -i zabbix-release_6.2-1+debian11_all.deb
apt update

Teraz ho môžete stiahnúť agenta

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb
sudo apt update

Nainštalujte Zabbix agenta

sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent

Zapnite ho, aby sa spúšťal priamo pri boote OS

sudo systemctl enable zabbix-agent
sudo systemctl start zabbix-agent

Nakonfigurujte Zabbix agenta

ServerZadáva sa IP adresa servera, kde je nainštalovaný Zabbix
HostnameZadáva sa hostname klienta, servera ktorý chceme priať na Zabbix monitorovací s
PortZabbix agent počúva na porte 10050, je to potrebné

Teraz musíte na firewalle povoliť port 10050

sudo ufw allow 10050
sudo ufw reload

Pridajte host na Zabbix

Teraz choďte na Zabbix server

Nájdite Configuration a Hots

Teraz kliknite na Create Host

Vypíšte to podľa seba

Vypisuje sa:

 • Hostname
 • Groupa
 • Agent (IP adresa, kde sa nachádza nainštalovaný agent)

Keď to máte hotové, tak kliknite na Add

Vytvorenie Mapy

Teraz ak chcete vytvoriť mapu serverov, kliknite na Monitoring a Maps

Kliknite na Create map

Napíšte názov mapy ako sa bude volať a kliknite na add

Kliknite na Edit map

Kliknite na Add

Vypisuje sa:

 • Typ
 • Label
 • Host

Kliknite na apply

Kliknite na update

Pridával som nexctclou2

MAPA serverov

Keď chceme mať nejakú topológiu serverov, tak si môžeme vytvoriť mapu niečo ako je na obrázku vyššie.

Teraz môj cieľ je, aby Zabbix bol prepojený s nextcloud2

Kliknite na Edit Map

Označte si Servery

CTRL + klik na myške

Teraz, ako je Link: Add/Remove, tak kliknite na ADD

Opäť kliknite na Update

Zabbix 6 na Ubuntu 22.04

apt install software-properties-common -y
add-apt-repository ppa:ondrej/php --yes &> /dev/null
apt update
apt install build-essential libmariadb-dev sudo libxml2-dev \
php7.4 php7.4-gd php7.4-xml php7.4-bcmath php7.4-mbstring libapache2-mod-php7.4 \
php7.4-ldap php7.4-mysql apache2 mysql-server snmp libsnmp-dev \
libcurl4-openssl-dev libevent-dev libpcre3-dev libxml2-dev \
libmariadb-dev libopenipmi-dev pkg-config libssh2-1-dev libldap-dev

Teraz vytvorte databazu pre Zabbix a databazu pre užívateľa

Prihláste sa na server MariaDB a vytvorte databázu a používateľa databázy pre Zabbix. Užívateľ databázy by mal mať všetky privilégiá pre databázu zabbix.

mysql -u root -p
create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbixadmin@localhost identified by 'P@SSw0RD';
grant all on zabbixdb.* to zabbixadmin@localhost;
flush privileges;
quit

Vytvorte používateľský systémový účet Zabbix

Na spustenie démonov Zabbix je potrebný systémový účet Zabbix. Preto ho môžete vytvoriť spustením príkazu nižšie;

sudo useradd -r -d /var/lib/zabbix -s /sbin/nologin -M zabbix
mkdir -m u=rwx,g=rwx,o= -p /var/lib/zabbix
chown zabbix:zabbix /var/lib/zabbix

Stiahnite Zabbix zdrojové kódy

wget https://cdn.zabbix.com/zabbix/sources/stable/6.0/zabbix-6.0.4.tar.gz
tar xzf zabbix-6.0.4.tar.gz

Prejdite do extrahovaného zdrojového adresára Zabbix a spustite konfiguračný skript na prispôsobenie Zabbix systému. Tento krok môže zlyhať, ak nie je nainštalovaná jedna z požadovaných závislostí. V tejto príručke nakonfigurujeme server a agenta Zabbix a povolíme podporu pre backend databázy MariaDB.

Choďte do priečinka

cd zabbix-6.0.4

Ak to prebehlo úspešne. Uvidíte takúto hlášku

sudo make install

Otvorte konfiguračný súbor

/usr/local/etc/zabbix_server.conf

A nahraďte hodnoty:

 • DBname
 • DBuser
 • DBPassword

S tým, čo ste nastavili pri vytváraní databázy. Odkomentujte riadok # DBHost=localhost.

Zmeňte adresár denníka servera Zabbix

LogFile=/var/log/zabbix_server.log

Teraz vytvorte tento súbor denníka a nastavte vlastníctvo na používateľa Zabbix.

touch /var/log/zabbix_server.log
chown zabbix:zabbix /var/log/zabbix_server.log

Importujte predvolenú databázu Zabbix a počiatočné údaje

cd ~/zabbix-6.0.4/database/mysql/
ls -1 *.sql

Začnite importovaním databázovej schémy Images.sql a potom data.sql. A použite heslo, ktoré ste zvolili v mojom prípade P@SSw0RD

mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < schema.sql
mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < images.sql
mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < data.sql

Vytvorte systémovú službu pre server Zabbix.

cat > /etc/systemd/system/zabbix-server.service << EOL
[Unit]
Description=Zabbix Server
After=syslog.target network.target mariadb.service
 
[Service]
Type=oneshot
User=zabbix
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_server
ExecReload=/usr/local/sbin/zabbix_server -R config_cache_reload
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOL

Vytvorte službu systemd pre agenta Zabbix

cat > /etc/systemd/system/zabbix-agent.service << EOL
[Unit]
Description=Zabbix Agent
After=syslog.target network.target
 
[Service]
Type=oneshot
User=zabbix
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_agentd
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_agent.pid
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOL

Reštartujte systemd konfiguráciu

systemctl daemon-reload

Spustite službu priamo s bootom

systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent

Otvorte port na firewall pomocou ufw

ufw allow 10051/tcp

Inštalácia rozhrania Zabbix na Ubuntu 22.04

Vytvorte koreňový adresár Zabbix Web.

mkdir /var/www/html/zabbix

Ďalej skopírujte súbory PHP Zabbix.

cp -a ~/zabbix-6.0.4/ui/* /var/www/html/zabbix/

Nastavte vlastníctvo používateľa a skupiny adresára Zabbix na www-data.

chown -R www-data:www-data /var/www/html/zabbix/

Nakonfigurujte rozhranie Zabbix

sed -i '/post_max_size/s/= 8M/= 16M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Nastavte PHP max_execution_time na 300 s

Nastavte PHP max_input_time na 300s

sed -i '/max_input_time/s/= 60/= 300/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Nakonfigurujte časové pásmo PHP

sed -i 's/;date.timezone =/date.timezone = Europe\/Bratislava/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Reštartujte službu

systemctl restart apache2

Nakonfigurujte webové používateľské rozhranie Zabbix

Zabbix na Raspberry

Tento manuál je pre Raspberry Pi 3 a 4. Pôvodne som h oskúšal na Raspberry PI 2. Fungovalo to tiež, len dlhšie trval jedne proces. Na Raspberry Pi 2 to netrvalo 5 minút, ale vyše 4 hodín, kým zbehlo importovanie schém a dát. V tomto manuály budeme inštalovať Zabbix 4.0

Nainštalujte Zabbix server, frontend a agenta

sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/raspbian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo apt update
sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Resetnite root heslo pre databázu

sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>  (to je na Vás)
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Vytvorte databázu

sudo mysql -uroot -p'rootDBpass'
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbixDBpass';
mysql> quit;

Importujte schému a data. Tento krok na Raspberry pi 3 trvá cca 5 minút.

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p'zabbixDBpass' zabbix

Teraz do sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf zapíšte heslo do databázy. V tomto manuály zabbixDBpass

DBPassword=zabbixDBpass

Reštartujte Zabbix server a agenta

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent 
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent

Keď sa uspešne nainštaloval a nakonfiguroval. Choďte ce zwebový prehliadač na Zabbix server v tvare X.X.X.X. A mali by ste vidieť Apache2 Debian:

Teraz nastavte časové pásmo

sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

Reštartujte Apache web server a povoľte mu, aby sa Zabbix spúšťal pri boote

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2

Teraz nastavte práva pre web

sudo find /usr/share/zabbix -type f -exec chmod 664 {} \; 
sudo find /usr/share/zabbix -type d -exec chmod 775 {} \;

Teraz na webovom prehliadači otvorte web stránku v tvare X.X.X.X/zabbix

Môžete skontrolovať, či Vám všetko funguje

Ak ste postupovali podľa tohoto manuálu, tak použite heslo: zabbixDBpass

V ďalšom kroku zvoľte iba „Next Step“

Továrenské prihlásenie nado Zabbix je:

 • Meno: Admin
 • Heslo: zabbix

Už len kozmetická úprava:

Keď pôjdete do Administration>>General môžete zmeniť tému