DHCP na Oracle Linux

Ako prvé je potrebné naištalovať službu

yum install dhcp

Napíšte DNS hostname

vi /etc/hostname
ibasterisk.local

Teraz je potrebné nastaviť DHCP, ako prvé je potrebné nájsť správný ethernetový interface. Ten nájdete prostredníctvom príkazu:

ip a

V mojom prípade to je ens192. Vy môžete mať iný

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[network-interface]
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens192

Príklad konfigurácie:


PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens192
UUID=9b0914c7-5c75-4ffe-adb8-26f6cdc86ccd
DEVICE=ens192
ONBOOT=yes
PREFIX=25
IPADDR=10.10.8.50
GATEWAY=10.10.8.1
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
USERCTL=no

Konfiguráciu uložte

Čo je dôležité je maska siete.

IP adresa sieťového rozhrania a maska siete je dána zápisom napr. 10.10.8.50/24

Na výpočet IP adresy používam kalkulačku https://jodies.de/ipcalc

Teraz otvorte

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Príklad konfigurácie

#
# DHCP Server Configuration file.
#  see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
#  see dhcpd.conf(5) man page
#

option domain-name "dhcpserver-ibasterisk.local";
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
option broadcast-address 10.10.8.255;
option routers 10.10.8.131;

subnet 172.28.72.128 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.10.8.132 10.10.8.254;
    default-lease-time 10800;
    max-lease-time 43200;

Keď to máte nastavené, reštartujte dhcp server

systemctl restart dhcp 

Reštartujte sieťový interface

ip link set dev ens192 down
ip link set dev ens192 up

Teraz, by mal DHCP pridelovať IP adresy novým zariadeniam v sieti.

naspäť