Docker – Rockat.chat

Urobre update a upgrade

sudo apt update
sudo apt upgrade

Je potrebné stiahnúť docker-compose2

sudo curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.9.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose2

Zmeňte práva užívateľovi

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose2

Môžete si overiť verziu docker-compose

sudo docker-compose2 –version

Vytvorte priečinok

mkdir rocketchat

Teraz choďte do priečinka rocketchat

cd rocketchat

teraz stiahnite súbor z github

curl -L https://raw.githubusercontent.com/RocketChat/Docker.Official.Image/master/compose.yml -o docker-compose.yml

Otvorte si cez textový editor docker-compose.yml a urobte úpravy

nano docker-compose.yml

Zmeňte

services:                                                                                                                  │
 rocketchat:                                                                                                                │
  image: registry.rocket.chat/rocketchat/rocket.chat:${RELEASE:-latest}

Na

services:                                                                                                                  │
 rocketchat:                                                                                                                │
  image: registry.rocket.chat/rocketchat/rocket.chat

Teraz v tomto dokumente zmeňte ROOT_URL

ROOT_URL: ${ROOT_URL:-http://localhost:${HOST_PORT:-3000}}

Na IP a Port príklad konfigurácie

ROOT_URL: ${ROOT_URL:-http://10.10.8.17:${HOST_PORT:-8000}}

A ešte

ports:                                                                                                                 │
   - "${BIND_IP:-0.0.0.0}:${HOST_PORT:-3000}:${PORT:-3000}"

Na daný port 8000

ports:                                                                                                                 │
   - "${BIND_IP:-0.0.0.0}:${HOST_PORT:-8000}:${PORT:-3000}"

Teraz konfiguráciu uložte

Pre overenie môžete pozrieť, či sa docker spustí

docker-compose2 up

Mala by sa Vám spustiť služba

Teraz, aby sa Vám automaticky spúšťala služba tak, vytvorte priečinok napr. rocketchat.service

nano /etc/systemd/system/rocketchat.service
[Unit]
Description=rocketchat
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart= /usr/local/bin/docker-compose2 -f /root/rocketchat/docker-compose.yml up -d
Restart=always
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Konfiguráciu uložte

naspäť