Docker – Wikijs

Ako prvé pre istotu urobte update a pgrade

apt update 
apt upgrade

Nainštalujeme dockercompose

apt install docker docker-compose

Vytvorte priečinok napr. wikijs

mkdir wikijs

Vojdite do priečinka wikijs

cd wikijs

prostredníctvom textového editora nano, vi, vim vytvoríme dokument v danom priečinku vo wikijs. Napr cez nano

nano docker-compose.yml

Vložte tam tento text

version: "3"
services:

 db:
  image: postgres:11-alpine
  environment:
   POSTGRES_DB: wiki
   POSTGRES_PASSWORD: wikijsrocks
   POSTGRES_USER: wikijs
  logging:
   driver: "none"
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - db-data:/var/lib/postgresql/data

 wiki:
  image: ghcr.io/requarks/wiki:2
  depends_on:
   - db
  environment:
   DB_TYPE: postgres
   DB_HOST: db
   DB_PORT: 5432
   DB_USER: wikijs
   DB_PASS: wikijsrocks
   DB_NAME: wiki
  restart: unless-stopped
  ports:
   - "80:3000"

volumes:
 db-data:

Pozn.: momentálne je v txt urobený user wikijs, heslo a databáza je definované wikijsrocks, ak nechcete mať tieto parametrom tak si to zmeňte. Port 3000 portforwarding je v rámci docru, čiže ak chceme ísť z inej siete na daný server zadávame to v tvare X.X.X.X:80

Na test spustite daný docker či funguje

docker-compose up

Keď zadáte IP adresu serververa do webového prehliadača v tvare http://X.X.X.X , tak Vám nabehne wikijs

Spustiť, by sa mal, ako náhle danú službu zavriete, ctrl+ C, tak službu zastavíte.

Tento problém vyriešite s tým, že vytvoríte narp. dokument v tvare wiki.service

nano /etc/systemd/system/wiki.service

Do neho skopírujte a doplňte

[Unit]
Description=Wiki.js
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart= /usr/bin/docker-compose -f /root/wikijs/docker-compose.yml up -d
Restart=always
# Consider creating a dedicated user for Wiki.js here:
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Daný dokument uložte

A danú službu spustite priamo pri boote

systemctl start wiki.service
systemctl enable wiki.service

Dodatočné príkazy

S príkazom up aplikáciu spustime

docker-compose.yml up

S príkazom aplikáciu zastavíme

docker-compose.yml down

Urobte update novej verzie prostredníctvom týchto krokov a príkazom docker-compose.yml up

 1. Zastavte službu
 2. Urobte update
 3. Spustite službu
docker-compose.yml down
docker-compose pull
docker-compose.yml up
naspäť