HumHub na Linux Ubuntu 18.04

HumHub je podobná služba, ako je napríklad Facebook, pokec. Ide o Chat, ale nie verejný, ale len pre zamestnancov firmy.

Takýchto služieb je mnoho. Pár si vymenujeme:

 • Diaspora
 • Mendeley Reference Manager
 • Friendica
 • Movim
 • Patchwork
 • Caprine
 • Shareaholic
 • GameTracker
 • F5Bot
 • Scuttlebutt.nz
 • MongooseIM platform
 • Misskey
 • Chaino
 • Noosfero
 • uebermaps
 • Igloo Software
 • eSteem
 • HCL Connections
 • Ureka: Earth Heart Community
 • Finspi
 • Messenger for WhatsApp
 • FBMessenger
 • Club Penguin Rewritten
 • PHP-Fusion
 • Emoty
 • Yoga
 • Socialdoe
 • Virtual Paradise
 • BlogsRelease

Určite je tých Webových aplikácií viac

Každá aplikácia má výhody a nevýhody. Niektoré aplikácie nemajú možnosť nainštalovať aplikáciu na Android. (inú aplikáciu som nemal možnosť vyskúšať), tak v tomto článku sa budem venovať inštalácií HumHub na platforme Linux Ubuntu 18.4. Bez možnosti nainštalovania si aplikácie na mobilný telefón. Možno v budúcom článku 🙂

Urobte update a upúgrade

apt-get update
apt-get upgrade

pri apt-get upgrade budete mať hlášku:

YES

Teraz nainštalujte Nginx HTTP

apt install nginx

Po inštalácií reštartujte Nginx a povoľte mu, aby sa spúšťal pri boote spolu s OS.

sudo systemctl stop nginx.service
sudo systemctl start nginx.service
sudo systemctl enable nginx.service

Ak chcete skontrolovať, či sa Nginx, tak choďte cez webový prehliadač a mojom prípade zadajte IP adresu.

Nainštalujte MariaDB Databázový server

apt install mariadb-server mariadb-client

Teraz reštartujte službu a povoľte nech sa spúšťa pri boote spolu s OS

sudo systemctl stop mariadb.service
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enable mariadb.service

Teraz spustite príkazy, aby ste zabezpečili databázu. Ja, keďže robím serverf na verejnej IP adrese, tak si nechávam vzdialený prístup na root. Ak by som si zablokoval prístup, tak už sa na konzolu nedostanem.

mysql_secure_installation
New password: Enter password
Re-enter new password: Repeat password
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: N
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Otestujte databázu:

mysql -u root -p

Teraz vytvorte databázu:

>CREATE DATABASE humhub;

>CREATE USER 'humhubuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

>GRANT ALL ON humhub.* TO 'humhubuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

>FLUSH PRIVILEGES;

>EXIT;

Inštalovanie PHP 7.2 – FPM a súvisiacich modulov

apt-get install software-properties-common
add-apt-repository ppa:ondrej/php

Urobte update a upgrade PHP 7.2-FPM

apt update

Teraz spustite nižšie uvedený príkaz na inštalácu PHP 7.2 a súviciacich modulov

apt install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-gmp php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip php7.2-sqlite

Po inštalácií PHP 7.2 na konfiguráciu Nginx. Na úpravu, môžete použiť vim, vi, alebo nano

nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Zmeňte následovné konfiguračné vlastnosti

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 256M
cgi.fix_pathinfo = 0
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
max_input_vars = 1500
date.timezone = Europe/Bratislava

Reštartujte Nginx

systemctl restart nginx.service

Stiahnite HumHub, najnovší HubHum nájdete na tejto stránke: https://www.humhub.com/en/download

cd /tmp
wget https://www.humhub.com/download/package/humhub-1.5.2.tar.gz
tar xvaf humhub-1.5.2.tar.gz
sudo mv humhub-1.5.2 /var/www/humhub

Urobte oprávnenia na priečinky

chown -R www-data:www-data /var/www/humhub/
chmod -R 755 /var/www/humhub/

Urobte konfiguráciu Nginx

nano /etc/nginx/sites-available/humhub
server {
  listen 80;
  listen [::]:80;

  server_name ja som použi IP adresu;
  root  /var/www/humhub;
  index index.php;
  
  access_log /var/log/nginx/example.com.access.log;
  error_log /var/log/nginx/example.com.error.log;

  client_max_body_size 100M;
 
  autoindex off;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
   }

  location ~ \.php$ {
     include snippets/fastcgi-php.conf;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
     include fastcgi_params;
     fastcgi_intercept_errors on;
  }
}

Modul, ktorý ste prepísali povoľte, a spolu aj s bootom OS

ln -s /etc/nginx/sites-available/humhub /etc/nginx/sites-enabled/
systemctl restart nginx.service
naspäť