Inštalácia GLPI na Debian 10

Urobte, ako prvé update systému

sudo apt update && sudo apt upgrade

Nainštalujte LAMP na Debian 10

sudo apt install php7.3 php7.3-curl php7.3-zip php7.3-gd php7.3-intl php-pear php-imagick php7.3-imap php-memcache php7.3-pspell php7.3-recode php7.3-tidy php7.3-xmlrpc php7.3-xsl php7.3-mbstring php-gettext php7.3-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php7.3 php7.3-mysql

Nainštalujte maria DB

sudo apt install mariadb-server mariadb-client
sudo mysql -u root -p
> CREATE DATABASE glpidb;
> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
> FLUSH PRIVILEGES;
> EXIT;

Nainštalujte GLPI na Debian 10. Ako prvé musíte ísť do priečinka tmp

cd /tmp/
wget -c https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.4.3/glpi-9.4.3.tgz
2.-Download and install GLPI on Debian 10

Teraz v /var/www/html/ nastavte práva

tar -xvf glpi-9.4.3.tgz
udo mv glpi /var/www/html/
sudo chmod 755 -R /var/www/html/
sudo chown www-data:www-data -R /var/www/html/
3.- Install GLPI on Debian 10

Potrebujete vytvoriť tzv. virtuálny host pre GLPI. Môžete použiť vim, vi alebo nano.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@your_domain.com
   DocumentRoot /var/www/html/glpi
   ServerName your-domain.com

   <Directory /var/www/html/glpi>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined

</VirtualHost>

Teraz to uložte

Teraz reštartujte Apache

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/glpi.conf /etc/apache2/sites-enabled/glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

V ďalšom kroku choďte na webový prehliadač a choďte na IP adresu na Váš GLPI server. V tvare X.X.X.X/GLPI

V tomtu manuály som vytvoril SQL localhost, glpiuser a heslo som zadal password

Úspešná inštalácia a konfigurácia. V úvode Vás informuje, že by ste mali zmeniť pôvodné prihlásenie.

naspäť