Inštalácia Icinga 2

Urobte update

apt update
apt upgrade

Nainštalujte repozitáre

apt install -y apt-transport-https wget gnupg
wget -O - https://packages.icinga.com/icinga.key | apt-key add
echo "deb https://packages.icinga.com/debian icinga-buster main" > /etc/apt/sources.list.d/icinga.list
echo "deb-src https://packages.icinga.com/debian icinga-buster main" >> /etc/apt/sources.list.d/icinga.list

Urobte update

apt update

Nainšťaľujte Icinga web 2

apt install icinga2
systemctl restart icinga2
systemctl status icinga2

Neinštalujte Icinga 2 plugins

apt install monitoring-plugins

Nainštalujte databázu

apt install mariadb-server mariadb-client

Nainštalujte IDO moduly

apt install icinga2-ido-mysql

Opakujte heslo

Skontrolujte status

icinga2 feature list

Ak máte takúto chybu

Povoľte službu

icinga2 feature enable ido-mysql

Reštartujte Icinga 2

systemctl restart icinga2

Vytvorte databázu

mysql -u root -p
create database icinga2db;
grant all on icinga2db.* to icingaadmin@localhost identified by 'password';
flush privileges;
exit;

Importujte Icinga 2 IDO schému

mysql -u root -p icinga2db < /usr/share/icinga2-ido-mysql/schema/mysql.sql

Upravte ido-mysql.conf

vim /etc/icinga2/features-available/ido-mysql.conf

library "db_ido_mysql"

object IdoMysqlConnection "ido-mysql" {
  user = "icingaadmin",
  password = "12345678",
  host = "localhost",
  database = "icinga2db"
}

Urobte restart

systemctl restart icinga2

Inštalácia GUI

apt install apache2 php php-{curl,gettext,intl,mbstring,xml,mysql} openssl
apt install icingaweb2 icingacli

Vygenerujte token, to si zapíšte, pretože to bduete potrebovať pri konfigurácií Icingi cez web

icingacli setup token create

Skontroľujte, či je vytvorený užívateľ

id www-data

Vytvorte novú databázu a užívateľa. Špecifický pre web

mysql -u root -p
create database icingaweb2db;
grant all on icingaweb2db.* to icingaweb2admin@localhost identified by '12345678';
flush privileges;
exit;

Vytvorte užívateľa na GUI

Kliknite na “NEXT”

Keď Vám systém vypíše chybu napríklad, tak urobte, ako prvé reštart služby

service icinga2 restart
naspäť