Inštalácia Snipe-IT na Ubuntu 20.04

Snipe-IT bol vytvorený pre správu majetku v IT sfére, aby mohli monitorovať, kto má aký prenosný počítač, kedy bol zakúpený, aké majú softvérové licencie a príslušenstvo aké je k dispozícií.

Ako prvé urobte update

apt update 
apt upgrade

Nainštalujte unzip

apt-get install unzip

Nainštalujte Apache webserver

apt install apache2

Teraz povoľte, aby sa Apache spúšťal priamo pri boote operačného systému

systemctl start apache2 && systemctl enable apache2

Môžete otestovať Funkčnosť, či sa Apache úspešne nainštaloval viete zistiť dvoma spôsobmi.

Pomocou status

systemctl status apache2.service

Zadajte IP adresu daného serveru X.X.X.X

Nainštalujte MariaDB

apt install mariadb-server mariadb-client -y

Povoľte, aby sa mariaDB spúšťala priamo s operačným systémom

Nastavte MariaDB

mysql_secure_installation
Set a root password? [Y/n]: y
Remove anonymous users? : y
Disallow root login remotely? : y
Remove test database and access to it? : y
Reload privilege tables now? : y

Nainštalujte PHP

apt install php php-bcmath php-bz2 php-intl php-gd php-mbstring php-mysql php-zip php-opcache php-pdo php-calendar php-ctype php-exif php-ffi php-fileinfo php-ftp php-iconv php-intl php-json php-mysqli php-phar php-posix php-readline php-shmop php-sockets php-sysvmsg php-sysvsem php-sysvshm php-tokenizer php-curl php-ldap -y

Stiahnite PHP composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Presuňte composer.phar do /usr/local/bin

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Vytvorte databázu

mysql -u root -p

CREATE DATABASE snipeit_db;
CREATE USER 'snipe_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'my_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON snipeit_db.* to snipe_user@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Inštalácia Snipe-IT

Choďte do priečinka:

cd /var/www/

Teraz použite github na stiahnutie najnovšej verzie Snipe-IT, repozitárov

git clone https://github.com/snipe/snipe-it snipe-it

Prepnite sa v priečinkoch

cd /var/www/snipe-it

Skopírujte vzorový konfiguračný súbor

cp /var/www/snipe-it/.env.example /var/www/snipe-it/.env

Upravte konfiguračný súbor pomocou (vi, vim alebo nano)

nano /var/www/snipe-it/.env
APP_URL=null
APP_TIMEZONE=’UTC'

Teraz zmeňte:

DB_DATABASE=null
DB_USERNAME=null
DB_PASSWORD=null
DB_DATABASE=snipeit_db
DB_USERNAME=snipe_user
DB_PASSWORD=my_password

Uložte to

Nastavte korektné oprávnenia a vlastníka

chown -R www-data:www-data /var/www/snipe-it
chmod -R 755 /var/www/snipe-it

Nainštalujte závislosti Snipe-IT

composer update --no-plugins --no-scripts
composer install --no-dev --prefer-source --no-plugins --no-scripts

Hneď ako sa Composer spustí, vygenerujte hodnotu Laravel APP_Key v konfiguračnom súbore /var/www/snipe-it/.env, ktorý ste vytvorili predtým. Zadajte výzvu a po výzve na pokračovanie napíšte yes

php artisan key:generate

Vytvorte Virtual Host File

Najprv deaktivujeme predvolený súbor Apacheconf a vytvoríme nový súbor vhost conf.

Zakážte predvolený konfiguračný súbor Apache.

a2dissite 000-default.conf

teraz Vás systém vyzve, aby ste reštartovali apache

systemctl reload apache2

Vytvorte nový Apache konfiguračný súbor

nano /etc/apache2/sites-available/snipe-it.conf
<VirtualHost *:80>
ServerName example.com
DocumentRoot /var/www/snipe-it/public
<Directory /var/www/snipe-it/public>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
</VirtualHost>

Uložte to

Povoľte Váš nový konfiguračný súbor

a2ensite snipe-it.conf
systemctl reload apache2

Ak vám nepôjde načítať stránku X.X.X.X/setup

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Choďte teraz na WEB prehliadač napíšte IP Adresu Vášho serveru X.X.X.X/setup

Kliknite na Create Database Tables

naspäť