Inštalácia Wiki.js na Debian 10

Ako prvé choďte do priečinka:

cd /var

Stiahnite Wiki

wget https://github.com/Requarks/wiki/releases/download/2.5.126/wiki-js.tar.gz
mkdir wiki
tar xzf wiki-js.tar.gz -C ./wiki
cd ./wiki

Premenujte config.samlple.yml

mv config.sample.yml config.yml

Naustaľujte a nakonfigurujte databázu

Importujte repozitáre:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Pridajte repozitáre:

RELEASE=$(lsb_release -cs)

echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ ${RELEASE}"-pgdg main | sudo tee  /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
apt update

Skontrolujte či Vám funguje služba

systemctl status postgresql

Konfigurácia môžete skontrolovať nastavenia

config.yml

vim config.yml
port: 3000

db:
  type: postgres
  host: localhost
  port: 5432
  user: wikijs
  pass: wikijsrocks
  db: wiki

Vytvorte užívateľa na postgres databázu

su - postgres
createuser wikijs
psql -c "alter user wikijs with password 'wikijsrocks'"

Teraz vytvorte databázu

createdb wiki -O wikijs

Teraz choďte pod root a nainštaluje nodejs

exit
apt-get install nodejs -y
node server

Teraz prejdite cez webový prehliadač na Váš server v tvare IP adresy, ak dáte ctrl+c, služba prestane fungovať.

Môžete to napísať do webového prehliadača http://X.X.X.X:3000

Nastavte službu, aby sa spúšťala priamo pri boote so systémom:

Vytvorte užívateľa:

useradd wiki
passwd wiki
wiki

Teraz zmeňte vlastníka priečinka wiki

cd /var
chown -R wiki wiki 

Spustenie, ako servis:

nano /etc/systemd/system/wiki.service
[Unit]
Description=Wiki.js
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/node server
Restart=always
# Consider creating a dedicated user for Wiki.js here:
User=wiki
Environment=NODE_ENV=production
WorkingDirectory=/var/wiki

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Uložte službu, reštartujte a povoľte aby sa služba spúšťala priamo pri boote

systemctl daemon-reload
systemctl start wiki
systemctl enable wiki

Ak Vám to nepôjde urobe reboot servervu

reboot

Úspešné nakonfigurovanie:

Teraz funguje Váš server, cez X.X.X.X čiže port 3000

naspäť