Inštalácia Zabbix na Ubuntu 20.4.

Zabbix je veľmi populárny monitorovací systém, ktorý sa používa v drvivej väčšine firiem. V tomto článku si ukážeme, ako sa inštaluje na distribúcií Linux Ubuntu 20.4.

Urobte update

apt-get update -y

Nainštalujte LAMP server

apt-get install apache2 libapache2-mod-php mariadb-server php php-mbstring php-gd php-xml php-bcmath php-ldap php-mysql unzip curl gnupg2 -y

Po nainštalovaní všetkých balíkov upravte súbor php.ini a vykonajte niekoľko zmien: Môžete použiť ľubovolný textový editor (vim, nano, alebo vi) V prípade vim ho možno budete musieť do inštalovať príkazom:

apt-get install vim
vim /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Upravte následovné riadky:

memory_limit 256M
upload_max_filesize 16M
post_max_size 16M
max_execution_time 300
max_input_time 300
max_input_vars 10000
date.timezone = Europe/Bratislava

(poznámka max_input_vars) je za komentované, (;) musíte od komentovať a napísať 10000

A podobný krok aj s date.timezone a dopísať časové pásmo v našom prípade Europe/Bratislava

A uložte to vo vim je to :wq

Aby sa aplikovali zmeny, tak musíte reštartovať Apache

systemctl restart apache2

Teraz vytvorte databázu na Zabbix

mysql

Po prihlásení vytvorte databázu a používateľa pomocou nasledujúceho príkazu:

CREATE DATABASE zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
CREATE USER 'zabbixuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbixdb.* TO 'zabbixuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Nainštalujte a nakonfigurujte Zabbix

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb
dpkg -i zabbix-release_5.0-1+focal_all.deb

Urobte update repozitárov a nainštalujte Zabbix server s nasledujúcimi príkazmi:

apt-get update -y
apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent zabbix-apache-conf -y

Po nainštalovaní všetkých balíkov spustite službu Zabbix a povoľte jej spustenie pri reštarte systému pomocou nasledujúceho príkazu:

systemctl start zabbix-server
systemctl enable zabbix-server

Ďalej budete musieť importovať schému databázy Zabbix. Môžete ho importovať pomocou nasledujúceho príkazu. Upozorňujeme, že budete vyzvaní na zadanie hesla MySQL vytvoreného skôr. V mojom prípade to bol password.

Poznámka:

Tento úkon môže trvať dlhší čas, tak to nechajte dobehnúť. Záleží od výkonu daného servera

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbixuser -p zabbixdb

Ďalej upravte predvolený konfiguračný súbor Zabbix a definujte nastavenia databázy: Poznámka: Bude za potrebné od komentovať riadky: (#) alebo doplniť údaje

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbixdb
DBUser=zabbixuser
DBPassword=password

Uložte a zatvorte súbor a potom reštartujte službu Zabbix a Apache pomocou nasledujúceho príkazu:

systemctl restart zabbix-server
systemctl restart apache2

Nakonfigurujte Zabbix Agent

Ďalej budete musieť vo svojom systéme nakonfigurovať agenta Zabbix. Môžete ho nakonfigurovať úpravou súboru zabbix_agentd.conf:

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Server = 127.0.0.1
ServerActive = 127.0.0.1
Hostname = Zabbix Server

Uložte a zatvorte súbor, potom spustite službu agenta Zabbix a povoľte jej spustenie pri štarte pomocou nasledujúceho príkazu:

systemctl start zabbix-agent
systemctl enable zabbix-agent

Ak zbehlo všetko v poriadku, tak budete mať takýto výstup:

Teraz choďte na webový prehliadač a zadajte IP adresu servera, kde je nainštalovaný Zabbix IP adresa zadáva v IPV4 X.X.X.X/zabbix. (Ak bude problém skúste pred to napísať http://X.X.X.X/zabbix) Ak neviete, aká je IP adresa na Ubuntu je príkaz:

ip addr

Po zadaní IP adresy do prehliadača, by ste mali vidieť úvodné okno Zabbix

Kliknite na Next step

Ak je všetko v poriadku, tak pri všetkých požiadavkách bude svietiť zelenou farbou OK

Kliknite na Next step

Vypíšte údaje, aké ste vytvorili

Kliknite na Next step:

Ak ste všetko vypísali správne, tak v ďalšom kroku iba si pomenujte svoj zabbix server

Kliknite na Next step

V ďalšom kroku Vám Zabbix ukáže konfiguráciu Vašeho servera

Kliknite na Next step

Zabbix Vám zagratuluje k úspešnej inštalácií

Kliknite už iba na Finish

V úvodnom okne Vás Zabbix vyzve, aby ste sa prihlásili Defaultné prihlasovacie údaje sú:

  • Meno: Admin
  • Heslo: zabbix

Úspešné prihlásenie

naspäť