Kreslenie kruhov

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

# vytvoríme plátno na ktorom sa vytvára text a grafika, plátno má farbu bielu, šírku 1000 a výšku 2000
import tkinter
canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=1000, height=2000)
canvas.pack()

# základné patametre kružníc, teda sůradníc (x0,y0) stredu kružníc a polomeru prvej kružnice
x0 = 100
y0 = 100
r0 = 20
# určenie hodnôt premenných farba1, farba2,... až farba6, daných farbami výplne kružníc
farba1,farba2,farba3,farba4,farba5,farba6='blue','black','green','red','yellow','brown'
# určenie hodnôt - teda reťazcov znakov - premenných text1, text2,...až text6
text1,text2,text3,text4,text5,text6='modrý kruh','čierny kruh','zelený kruh','červený kruh','žltý kruh','hnedý kruh'
#for cyklus so šiestimi cyklami
for i in range(6):
# zmena hodnôt parametrov v jednotlivých cykloch, v prvom cykle i=0
  x = x0 + 250 
  y = y0 + 200 * i 
  r = r0 + 10 * i
  # výpis textu, kde (x,y) sú súradnice prvého písmena textu text1
  canvas.create_text(x, y, text=text1) 
  # zobrazenia kruhu daného súradnicami (x-r, y+100-r, x+r, y+100), so stredom so súradnicami (x,y+100) označeným pomocou + a farbou zodpovedajúcou hodnotou premennej farba1 v danom i-tom cykle
  canvas.create_oval(x - r, y + 100 - r, x + r, y + 100 + r,fill=farba1)
  canvas.create_text(x, y + 100, text = '+')
  # zámena hodnoty premennej farba1 použitej pre vyfarbenie kruhu v i-tom cykle
  farba1,farba2,farba3,farba4,farba5,farba6=farba6,farba1,farba2,farba3,farba4,farba5
  # zámena hodnoty premennej text1 použitej na pomenovanie kruhu v i-tom cykle
  text1,text2,text3,text4,text5,text6=text6,text1,text2,text3,text4,text5  

tkinter.mainloop()
naspäť