Kreslenie štvorcov

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

# vytvoríme plátno na ktorom sa vytvára text a grafika, plátno má farbu bielu, šírku 1000 a výšku 2000
import tkinter
canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=1000, height=2000)
canvas.pack()

# základné parametre štvorcov, teda súradníc (x0,y0) ľavého horného vrcholu štvorcov a súčasne prvého písmena pomenovania štvorcov, strana0 je dĺžka strany štvorca
x0 = 100
y0 = 100
strana0 = 50
# určenie hodnôt premenných farba1, farba2,... až farba8, daných farbami výplne štvorcov
farba1, farba2, farba3, farba4, farba5, farba6, farba7, farba8 = 'blue', 'green', 'green', 'black','black', 'red', 'red', 'blue'
# určenie hodnôt - teda reťazcov znakov - premenných text1, text2,...až text8
text1, text2, text3, text4, text5, text6, text7, text8 = 'modry stvorec', 'zeleny stvorec', 'zeleny stvorec', 'cierny stvorec', 'cierny stvorec', 'cerveny stvorec','cerveny stvorec', 'modry stvorec'
#for cyklus s ôsmimi cyklami
for i in range(8):
  # zmena hodnôt parametrov v jednotlivých cykloch, v prvom cykle i=0
  x= x0 +250 
  y= y0 + 100 * i 
  strana = strana0 - 5 * i
  # výpis textu, kde (x,y) sú súradnice prvého písmena textu text1
  canvas.create_text(x, y, text=text1) 
  # zobrazenia štvorca daného súradnicami (x, y+20) ľavého horného vrcholu štvorca a súradnicami (x+strana,y+20+strana) pravého dolného vrcholu stvorca
  canvas.create_rectangle(x, y + 20, x + strana, y + 20 + strana, fill=farba1)
  # zámena hodnoty premennej farba1 použitej pre vyfarbenie stvorca v i-tom cykle
  farba1, farba2, farba3, farba4, farba5, farba6, farba7, farba8 = farba8, farba1, farba2, farba3, farba4, farba5, farba6, farba7
  # zámena hodnoty premennej text1 použitej na pomenovanie stvorca v i-tom cykle
  text1, text2, text3, text4, text5, text6, text7, text8 = text8, text1, text2, text3, text4, text5, text6, text7  

tkinter.mainloop()
naspäť