NextCloud na Debian 10

Ako prvé urobte update

apt-get update

Naištalujte a nakonfigurujte MariaDB

mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: example-password
Re-enter new password: example-password
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Teraz sa prihláste do databázy

mysql -u root -p

Vytvorte DATABÁZU pre NEXTCLOUD:

> CREATE DATABASE nextclouddb;
> GRANT ALL ON nextclouddb.* TO 'nextcloud_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'example-password';
> FLUSH PRIVILEGES;
> \q

Nainštalujte PHP

apt install php php-gd php-mbstring php-dom php-curl php-zip php-simplexml php-xml -y

Nainštaľujte Apache

apt install apache2 libapache2-mod-php -y

Nastavte, aby sa Apache mohol spúšať priamo pri boote OS.

systemctl start apache2
systemctl enable apache2

Naištaľute NextCloud

Aktuálnu verziu NexCloud nájdete tu: https://nextcloud.com/install/#instructions-server

Zvoľte kopírovať link a stiahnite aktuálnu verziu. V mojom prípade to bol 18.0.4

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-18.0.4.tar.bz2

Teraz rozbaľte stiahnutý súbor:

tar -xjf nextcloud-18.0.4.tar.bz2 -C /var/www/html

Nastavte Apache, ako vlastníka NextCloud súborov

chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud

Choďte na webový prehliadač a zadajte IP adresu Vašeho servera, kde sa nachádza NextCloud v tvare X.X.X.X/nextcloud

Nechajte naištalovať aplikácie

Hotovo

naspäť