OSTicket na Ubuntu 18.04

Je veľa tiketových systémov. Najrozšírenejší je JIRA. Je to platený tiketovací systém a v tomto článku sa budeme venovať tiketovacím systémémom na Opensource Platforme. OSTicket a budeme to inštalovať na Linux Ubuntu 18.04.

Podobné tiketovacie systémy, ako je OSTicket a Jira

 • Zammad
 • Request Tracker
 • OTRS
 • Zentrack
 • Roundup
 • eTicket

Urobte update a upgrade

apt-get update
apt-get upgrade

Teraz môžete nastavit meno pre server

hostnamectl set-hostname ibasterisk.sk

hostnamectl set-hostname ibasterisk.sk

Teraz nainštalujte a nakonfigurujte MySQL / MariaDB database

apt update
apt install mariadb-server

Zabezpečte Váš DB Server:

mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): (enter)
Set root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] n
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y

Teraz zmeňte autentifikáciu, aby sa aj bežný používateľ mohol prihlásiť s právami root

mysql -u root
UPDATE mysql.user SET plugin = 'mysql_native_password' WHERE User = 'root';
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

Skontrolujte či funguje správne

mysql -u root -p

Teraz vytvorte databázu osticket_db a užívateľa osticket_user:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE osticket_db;
GRANT ALL PRIVILEGES ON osticket_db.* TO osticket_user@localhost IDENTIFIED BY "Str0ngDBP@ssw0rd";
FLUSH PRIVILEGES;
QUIT;

Nainštalujte Apache

apt install apache2

Spustite Apache

systemctl start apache2

Teraz povoľte, aby sa Apache spúšťal už priamo pri boote OS

systemctl enable apache2

Nainštalujte PHP

apt update
apt-get install php php-{fpm,pear,imap,apcu,intl,cgi,common,mbstring,net-socket,gd,xml-util,mysql,bcmath}

Môžete si overiť, akú máte verziu PHP

php -v

Teraz stiahnite a nainštalujte osTicket na Ubuntu 18.04

apt-get install curl wget unzip
curl -s https://api.github.com/repos/osTicket/osTicket/releases/latest \
 | grep browser_download_url \
 | grep "browser_download_url" \
 | cut -d '"' -f 4 \
 | wget -i -

Extrahujte stiahnutý archív:

unzip osTicket-v*.zip -d osTicket

Mali by ste mat po rozbalení 2 foldre scripts a uploaud

ls osTicket

Vytvorte webový adresár pre osTicket do www

mv osTicket /var/www/

Teraz vytvorte konfiguračný súbor osTicket

cd /var/www/osTicket/upload/include
cp ost-sampleconfig.php ost-config.php

Zmeňte vlastníctvo weobého asňdresára osTicket na užívateľské údaje a skupinu

chown -R www-data:www-data /var/www/

Nakonfigurujte Apache web Server

Vytvorte virtualHost a nakonfigurujte súbor osTicket na Apache

vim /etc/apache2/sites-enabled/osticket.conf
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin ivan.baronak@gmail.com
   DocumentRoot /var/www/osTicket/upload
   ServerName X.X.X.X
   ServerAlias www.ibasterisk.sk
   <Directory /var/www/osTicket/>
     Options FollowSymlinks
     AllowOverride All
     Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_access.log combined
</VirtualHost>

Nahraďte:

ServerName X.X.X.X si nahraďte podľa svojho serveru.

Potvrďte konfiguráciu

apachectl -t

Reštartujte Apache

systemctl restart apache2

Teraz otvorte webový prehliadač a zadajte tam IP adresu Vašeho Serveru.

Kliknite Continue

naspäť