Rocket.chat na Ubuntu 18.04

apt-get update -y
  1. Nainštalujte Node.js

Pridajte  Node.js repozitáre zo zdroja nasledovným príkazom:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x — Node.js 12 LTS "Erbium"| bash -

Urobte update

apt-get update -y
apt-get install nodejs build-essential curl software-properties-common graphicsmagick -y

2. Nainštalujte MongoDB

Ako prvé stiahnite repozitáre

apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4

V ďalšom kroku repozitáre spustíte:

add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.0 multiverse'

Teraz urobte update

apt-get update -y
apt-get install mongodb-org -y

Teraz spustite MongoDB a napíšte, aby sa databáza spúšťala po reštarte systému

systemctl start mongod
systemctl enable mongod

MongoDB počúva na porte 27017. Môžete si to overiť príkazom:

netstat -ant

3. Nakonfigurujte MongoDB

Rocket.chat používa sadu replík MongoDB na zlepšenie výkonu. Budete potrebovať nakonfigurovať MongoDB príkazom:

echo -e "replication:\n replSetName: \"rs01\"" | tee -a /etc/mongod.conf
systemctl restart mongod
mongo
rs.initiate()

4. Inštalácia Rocket.Chat

Ako prvé vytvorte užívateľa:

adduser rocket
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:

Povoľte Nginx prístup do Adresára Rocket.Chat pridaním použivateľa rocket do skupiny www-data:

usermod -a -G rocket www-data

Prepnite používateľa a stiahnite najnovšiu verziu Rocket.Chat

su - rocket
curl -L https://releases.rocket.chat/latest/download -o rocket.chat.tgz

Teraz rozbaľte Rocket.chat

tar zxf rocket.chat.tgz

Premiestnite rozbalené súbory do Rocket.chat použitím príkazu:

mv bundle Rocket.Chat

Choďte do priečinka server. To sa dostanete nasledovným príkazom:

cd Rocket.Chat/programs/server

A nainštalujte npm balíčky pomocou príkazu:

npm install

Teraz  urobte nasledovne zmeny:

Rocket.chat počúva na porte 3000 a zmeňte si IP adresu serveru podľa svojho. Ak neviete svoju IP adresu servera na to Vám pomôže príkaz:

ifconfig
export PORT=3000
export ROOT_URL=http://0.0.0.0:3000/
export MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat
export MONGO_OPLOG_URL=mongodb://localhost:27017/local?replSet=rs01

Po vykonaných zmenách choďte do adresára

cd ~/Rocket.Chat

A spustite server Rocket.chat

node main.js

Mali by ste potom vidieť, takýto výstup:

Teraz musíte povoliť, aby sa služba spúšťala priamo so serverom

nano /etc/systemd/system/rocketchat.service
[Unit]
Description=Rocket.Chat server
After=network.target nss-lookup.target mongod.target

[Service]
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=rocketchat
User=rocket
Environment=MONGO_URL=mongodb://localhost:27017/rocketchat MONGO_OPLOG_URL=mongodb://localhost:27017/local?replSet=rs01 ROOT_URL=http://80.211.10.76 PORT=3000
ExecStart=/usr/bin/nodejs /home/rocket/Rocket.Chat/main.js

[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl daemon-reload
systemctl start rocketchat
systemctl enable rocketchat

Teraz môžete skontrolovať, či Vám služba nabehla

systemctl status rocketchat

Po úspešnej inštalácií choďte cez webový prehliadač a napíšte IP adresu v tvare http://X.X.X.X:3000    

Tento typ Chatu má aj na Androide aplikáciu s názvom „Rocket.Chat“

Stačí si aplikáciu:

  • Nainštalovať
  • Zaregistrovať na server
  • Prihlásiť sa

Po úspešnej registrácií:

naspäť