Vytvorenie užívateľa a zmazanie

Poznámka, všetky úkony budeme robiť pod užívateľom root, takže pred každým príkazom použijeme sudo

Užívateľ sa vytvára pomocou príkazu useradd. V našom prípade budeme vytvárať „uzivatel“

Syntax:

useradd [meno používateľa]

Príkaz:

useradd newuser -m

To –m, znamená že mu okrem toho, že je užívateľ, vytvárame aj priečinok home

Užívateľ je vytvorený, teraz mu musíme nastaviť heslo pomocou príkazu passwd

Syntax:

[passwd] [meno používateľa]

Zmazanie užívateľa

Môže sa Vám stať, že keď chcete zmazať užívateľa, tak Vám vypíše hlášku, Užívateľ používa nejaký proces.

user uzivatel is currently used by process 3821

Proces zrušíte príkazom kill

Syntax:

kill -9 <pid> (pid Proces ID)

V našom prípade to bude

kill -9 3821

Ak tých procesov, ktoré používa užívateľ je viac použite príkaz

sudo userdel -f uzivatel

–f force (vynútenie)

Užívateľ a skupiny

Vytvorených užívateľov nájdeme pomocou príkazu

cat /etc/group 

Ak si chceme presne vyhľadať daného užívateľa

cat /etc/group |grep uzivatel

Ak chceme dať práva užívateľovi root, tak ho musíme hodiť do skupiny root

To urobíme príkazom

sudo usermod -aG

Syntax:

sudo usermod -aG sudo uzivatel

Overíte, či je užívateľ v skupine sudo príkazom

groups uzivatel

Takto vyzerá užívateľ, ktorý nemá root práva

Otestovanie, či má užívateľ práva urobíte, že sa prepnete do jeho konta a zadáte jeho heslo

su uzivatel

Teraz skúste urobiť nejaký príkaz pod sudom napr. update, mal by Vám zbehnúť

Mohli ste si všimnúť, že tam je $ a príkaz ste museli písať ručne, nebola tam možnosť automaticky dopĺňať príkaz pomocou tabulátora.

grep uzivatel /etc/passwd

Ak si všimnete, tak pred užívateľom máte $ (dolár) a príkazy musíte zapisovať manuálne. Pridáme užívatela do skupiny bash

usermod -s /bin/bash uzivatel

Odobranie užívateľa zo skupiny sudo

Ale, čo ak užívateľ s právami root robí šarapatu a musíme mu ich zobrať?

sudo deluser USERNAME sudo 

Ak chceme vytvoriť užívateľa, aby nemal „Dolár“ ale meno tak musíme ísť pomocou textového editora do /etc/passwd

nano /etc/passwd

v mojom prípade som vytváral užívateľa ivan, sh zmazať a nahradiť ho bash

uložte to, a už môže užívateľ dopisovať príkazy

Zhrnutie

  • adduser  pridanie užívateľa
  • passwd vytvorenie hesla pre užívateľa
  • deluser mazanie užívateľa
  • sudo usermod -aG sudo [uzivatel] pridáme užívateľa do sudo skupiny
  • sudo deluser USERNAME sudo odstránime užívateľa zo skupiny sudo

naspäť