Zabbix 6 na Ubuntu 22.04

apt install software-properties-common -y
add-apt-repository ppa:ondrej/php --yes &> /dev/null
apt update
apt install build-essential libmariadb-dev sudo libxml2-dev \
php7.4 php7.4-gd php7.4-xml php7.4-bcmath php7.4-mbstring libapache2-mod-php7.4 \
php7.4-ldap php7.4-mysql apache2 mysql-server snmp libsnmp-dev \
libcurl4-openssl-dev libevent-dev libpcre3-dev libxml2-dev \
libmariadb-dev libopenipmi-dev pkg-config libssh2-1-dev libldap-dev

Teraz vytvorte databazu pre Zabbix a databazu pre užívateľa

Prihláste sa na server MariaDB a vytvorte databázu a používateľa databázy pre Zabbix. Užívateľ databázy by mal mať všetky privilégiá pre databázu zabbix.

mysql -u root -p
create database zabbixdb character set utf8 collate utf8_bin;
create user zabbixadmin@localhost identified by 'P@SSw0RD';
grant all on zabbixdb.* to zabbixadmin@localhost;
flush privileges;
quit

Vytvorte používateľský systémový účet Zabbix

Na spustenie démonov Zabbix je potrebný systémový účet Zabbix. Preto ho môžete vytvoriť spustením príkazu nižšie;

sudo useradd -r -d /var/lib/zabbix -s /sbin/nologin -M zabbix
mkdir -m u=rwx,g=rwx,o= -p /var/lib/zabbix
chown zabbix:zabbix /var/lib/zabbix

Stiahnite Zabbix zdrojové kódy

wget https://cdn.zabbix.com/zabbix/sources/stable/6.0/zabbix-6.0.4.tar.gz
tar xzf zabbix-6.0.4.tar.gz

Prejdite do extrahovaného zdrojového adresára Zabbix a spustite konfiguračný skript na prispôsobenie Zabbix systému. Tento krok môže zlyhať, ak nie je nainštalovaná jedna z požadovaných závislostí. V tejto príručke nakonfigurujeme server a agenta Zabbix a povolíme podporu pre backend databázy MariaDB.

Choďte do priečinka

cd zabbix-6.0.4

Ak to prebehlo úspešne. Uvidíte takúto hlášku

sudo make install

Otvorte konfiguračný súbor

/usr/local/etc/zabbix_server.conf

A nahraďte hodnoty:

  • DBname
  • DBuser
  • DBPassword

S tým, čo ste nastavili pri vytváraní databázy. Odkomentujte riadok # DBHost=localhost.

Zmeňte adresár denníka servera Zabbix

LogFile=/var/log/zabbix_server.log

Teraz vytvorte tento súbor denníka a nastavte vlastníctvo na používateľa Zabbix.

touch /var/log/zabbix_server.log
chown zabbix:zabbix /var/log/zabbix_server.log

Importujte predvolenú databázu Zabbix a počiatočné údaje

cd ~/zabbix-6.0.4/database/mysql/
ls -1 *.sql

Začnite importovaním databázovej schémy Images.sql a potom data.sql. A použite heslo, ktoré ste zvolili v mojom prípade P@SSw0RD

mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < schema.sql
mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < images.sql
mysql -u zabbixadmin -p zabbixdb < data.sql

Vytvorte systémovú službu pre server Zabbix.

cat > /etc/systemd/system/zabbix-server.service << EOL
[Unit]
Description=Zabbix Server
After=syslog.target network.target mariadb.service
 
[Service]
Type=oneshot
User=zabbix
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_server
ExecReload=/usr/local/sbin/zabbix_server -R config_cache_reload
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOL

Vytvorte službu systemd pre agenta Zabbix

cat >  /etc/systemd/system/zabbix-agent.service << EOL
[Unit]
Description=Zabbix Agent
After=syslog.target network.target
 
[Service]
Type=oneshot
User=zabbix
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_agentd
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_agent.pid
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOL

Reštartujte systemd konfiguráciu

systemctl daemon-reload

Spustite službu priamo s bootom

systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent

Otvorte port na firewall pomocou ufw

ufw allow 10051/tcp

Inštalácia rozhrania Zabbix na Ubuntu 22.04

Vytvorte koreňový adresár Zabbix Web.

mkdir /var/www/html/zabbix

Ďalej skopírujte súbory PHP Zabbix.

cp -a ~/zabbix-6.0.4/ui/* /var/www/html/zabbix/

Nastavte vlastníctvo používateľa a skupiny adresára Zabbix na www-data.

chown -R www-data:www-data /var/www/html/zabbix/

Nakonfigurujte rozhranie Zabbix

sed -i '/post_max_size/s/= 8M/= 16M/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Nastavte PHP max_execution_time na 300 s

Nastavte PHP max_input_time na 300s

sed -i '/max_input_time/s/= 60/= 300/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Nakonfigurujte časové pásmo PHP

sed -i 's/;date.timezone =/date.timezone = Europe\/Bratislava/' /etc/php/7.4/apache2/php.ini

Reštartujte službu

systemctl restart apache2

Nakonfigurujte webové používateľské rozhranie Zabbix

naspäť