Zabbix na Raspberry

Tento manuál je pre Raspberry Pi 3 a 4. Pôvodne som h oskúšal na Raspberry PI 2. Fungovalo to tiež, len dlhšie trval jedne proces. Na Raspberry Pi 2 to netrvalo 5 minút, ale vyše 4 hodín, kým zbehlo importovanie schém a dát. V tomto manuály budeme inštalovať Zabbix 4.0

Nainštalujte Zabbix server, frontend a agenta

sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/4.0/raspbian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_4.0-3+$(lsb_release -sc)_all.deb
sudo apt update
sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent

Resetnite root heslo pre databázu

sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): Press the Enter
Set root password? [Y/n]: Y
New password: <Enter root DB password>   (to je na Vás)
Re-enter new password: <Repeat root DB password>
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]:  Y
Reload privilege tables now? [Y/n]:  Y

Vytvorte databázu

sudo mysql -uroot -p'rootDBpass'
mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'zabbixDBpass';
mysql> quit;

Importujte schému a data. Tento krok na Raspberry pi 3 trvá cca 5 minút.

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz |  mysql -uzabbix -p'zabbixDBpass' zabbix

Teraz do sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf zapíšte heslo do databázy. V tomto manuály zabbixDBpass

DBPassword=zabbixDBpass

Reštartujte Zabbix server a agenta

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent 
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent

Keď sa uspešne nainštaloval a nakonfiguroval. Choďte ce zwebový prehliadač na Zabbix server v tvare X.X.X.X. A mali by ste vidieť Apache2 Debian:

Teraz nastavte časové pásmo

sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

Reštartujte Apache web server a povoľte mu, aby sa Zabbix spúšťal pri boote

sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl enable apache2

Teraz nastavte práva pre web

sudo find /usr/share/zabbix -type f -exec chmod 664 {} \; 
sudo find /usr/share/zabbix -type d -exec chmod 775 {} \;

Teraz na webovom prehliadači otvorte web stránku v tvare X.X.X.X/zabbix

Môžete skontrolovať, či Vám všetko funguje

Ak ste postupovali podľa tohoto manuálu, tak použite heslo: zabbixDBpass

V ďalšom kroku zvoľte iba „Next Step“

Továrenské prihlásenie nado Zabbix je:

  • Meno: Admin
  • Heslo: zabbix

Už len kozmetická úprava:

Keď pôjdete do Administration>>General môžete zmeniť tému

naspäť